Jak wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej do doskonalenia działań szkoły?

Adresaci szkolenia:

rada pedagogiczna

 

Cele:
1.Zweryfikowanie przez nauczycieli wiedzy na temat ewaluacji zewnętrznej oraz jej znaczenia w kontekście współodpowiedzialności za planowanie rozwoju szkoły zgodnie ze standardami określonymi przez państwo.
2.Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie efektywnego wykorzystania wniosków z ewaluacji zewnętrznej do doskonalenia jakości pracy szkoły.
3.Zwrócenie uwagi na przydatność wyników ewaluacji zewnętrznej w budowaniu rozwiązań strategicznych.

 

Program:

1.Cele i metodyka ewaluacji zewnętrznej.
2.Zakres merytoryczny ewaluacji zewnętrznej. Wymagania wobec szkół i placówek jako element strategicznego planowania działalności szkoły.
3.Co zawiera raport ewaluacyjny?
3.1.Charakterystyka raportu.
3.2.Interpretacja wyników badań oraz wniosków z ewaluacji.
3.3.Identyfikacja problemów w kontekście określenia kierunków rozwoju szkoły.
4.Wdrażanie wyników ewaluacji zewnętrznej. Budowanie strategii rozwoju szkoły (wyznaczanie celów i ich monitorowanie, organizacja wdrażania itp.)
4.1.Wyznaczanie obszarów badań do przeprowadzenia w toku ewaluacji wewnętrznej.
4.2.Tworzenie wizerunku szkoły.
4.3.Wpływ na lokalną politykę oświatową oraz ustalanie standardów usług edukacyjnych.


Metody:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia w parach i grupach, dyskusja moderowana, analiza tekstu źródłowego.

 

Czas trwania szkolenia: 6  godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:  Nauczyciel dyplomowany. Kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, geografii, przyrody, zarządzania szkołą. Od kilkunastu lat zajmuje stanowiska związane z pełnieniem nadzoru pedagogicznego, w tym jako dyrektor szkoły podstawowej i przedszkola. Ekspert ds. awansu zawodowego. Prelegent i organizator konferencji regionalnych i wojewódzkich oraz szkoleń dla rad pedagogicznych oraz kadry zarządzającej szkół i placówek. Autor publikacji na temat ewaluacji zewnętrznej.