Rada rodziców- technikum

W szkole działa rada rodziców, która jest reprezentacją rodziców uczniów.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest spójny ze statutem szkoły. Rada Rodziców może występować do organów szkoły we wszystkich sprawach szkoły. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

 
PREZYDIUM RADY RODZICÓW TECHNIKUM ROE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

Skarbnik: Beata Bruś

Nr konta: 03 1050 1575 1000 0097 4386 6098