ADHD – praca z dzieckiem nadpobudliwym


Adresaci szkolenia:
nauczyciele, dyrektorzy szkół, wychowawcy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych

 

Cele:
1. Zapoznanie uczestników ze zjawiskiem nadpobudliwości psychoruchowej.
2. Nabycie umiejętności korygowania objawów nadpobudliwości psychoruchowej w grupie (np.   klasie szkolnej), oraz w trakcie pracy z rodzicami dziecka.
3. Przygotowanie do samodzielnego wdrażania poszczególnych strategii w pracy z rodzicami i   nauczycielami dzieci nadpobudliwych i z samymi dziećmi.

 

 

 

Program:

1.Syndrom nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi – opis zjawiska.
2. Model opieki terapeutycznej – sposób kierowania dziecka, na konsultacje.
3. System wsparcia dzieci z ADHD.
4. Praca w klasie i grupie z dzieckiem z ADHD.
5. Modyfikacja zachowań – system zasad i konsekwencji, wzmocnienia pozytywne, oraz zasady  radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
6. Jak pomóc rodzicom dziecka nadpobudliwego.

 

 

Metody: warsztat

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący:
psycholog, edukator i coach, pracował osiem lat jako psycholog w gimnazjum w Krakowie. Prowadząc szkolenia dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół i wizytatorów ds. ewaluacji. W swojej pracy wykorzystuję wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki i coachingu.