Rada rodziców- technikum

Rada rodziców- technikum

Rada rodziców

W szkole działa rada rodziców, która jest reprezentacją rodziców uczniów.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest spójny ze statutem szkoły. Rada Rodziców może występować do organów szkoły we wszystkich sprawach szkoły.
Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
 
 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW TECHNIKUM ROE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:
 
SZYMON SZEPTUCHO – PRZEWODNICZĄCY
AGNIESZKA KLUZOWICZ – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
AGNIESZKA FUGOL – SKARBNIK