Rekrutacja uczniów z zagranicy

Rekrutacja uczniów z zagranicy

UWAGA! SPRAWDŹ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD REKRUTACJI UCZNIÓW Z UKRAINY >>>

Dokumenty wymagane podczas przyjęcia do szkoły dla osób niebędących obywatelami polskimi:

1.  Podanie o przyjęcie do szkoły.
2.  Dwie podpisane  fotografie o wymiarach 30×42
3.  Świadectwo ukończenia szkoły ( przetłumaczone na język polski przez tłumacza  przysięgłego).
4.  Kserokopia paszportu.
5.  Upoważnienie do sprawowania opieki prawnej nad uczniem, przebywającym w Polsce bez rodziców.
6.  Dokument (oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego) potwierdzający miejsce zamieszkania (dokładny adres) ucznia przybywającego z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 :

Do 23 czerwca 2022 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły

POBIERZ PODANIE wersja pdf

Od 24 czerwca do 21 lipca 2022 r.
Uzupełnienie podania o wszystkie dokumenty, wymagane podczas przyjęcia do szkoły dla osób niebędących obywatelami polskimi.

22 lipca 2022 r.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci do szkoły.

 
Rekrutacja uzupełniająca:

25 lipca 2022 r.
Opublikowanie informacji o ilości wolnych miejsc.

Od 25 lipca do 29 sierpnia 2022 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły wraz ze wszystkimi  dokumentami, wymaganymi podczas przyjęcia do szkoły dla osób niebędących obywatelami polskimi.

30 sierpnia 2022 r.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci  do szkoły.

LICEUM ROE nie uczestniczy w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez gminę Wrocław.                                        

1.  Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.
2.  O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność złożenia przez kandydata, w określonym w harmonogramie terminie, kompletu wymaganych   dokumentów.
3.  Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły  podejmuje dyrektor szkoły.
4.  W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się organizację rekrutacji uzupełniającej.

 

Koszty nauki:

•  Czesne – 0 zł !
•  Szkolny Pakiet Organizacyjny* – obowiązkowa opłata 55 zł/m-c
(płatne od września do czerwca włącznie) lub jednorazowa wpłata 490 zł.
*Szczegółowa informacja na temat pozycji dofinansowanych w ramach Szkolnego Pakietu Organizacyjnego  jest dostępna w sekretariacie szkoły.

Uwaga! Uczniowie z Ukrainy są zwolnieni z opłaty za Szkolny Pakiet Organizacyjny