Rekrutacja uczniów z zagranicy

Dokumenty

Dokumenty wymagane od kandydatów do Liceum i Technikum ROE, niebędących obywatelami polskimi:

podanie o przyjęcie do szkoły:

PODANIE DO KLASY PIERWSZEJ  LICEUM – rok szkolny 2024/2025 – PDF
PODANIE DO KLASY PIERWSZEJ TECHNIKUM – rok szkolny 2024/2025 – PDF

dwa podpisane  zdjęcia o wymiarach 30×42 mm,
świadectwo ukończenia szkoły ( przetłumaczone na język polski przez tłumacza  przysięgłego),
kserokopia paszportu,
upoważnienie do sprawowania opieki prawnej nad uczniem, przebywającym w Polsce bez rodziców,
dokument (oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego) potwierdzający miejsce zamieszkania (dokładny adres) ucznia przybywającego z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
oryginał zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu ( dotyczy wyłącznie technikum).

Warunki rekrutacji

Liceum i Technikum ROE nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez gminę Wrocław.    

  1.  Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.
  2.  O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność złożenia przez kandydata, w określonym w harmonogramie terminie, kompletu wymaganych  dokumentów.
  3.  Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły  podejmuje dyrektor szkoły.
  4.  W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się organizację rekrutacji uzupełniającej.

Koszty nauki:

  • Czesne – 0 zł !
  • Szkolny Pakiet Organizacyjny*– obowiązkowa opłata 55 zł/m-c
    (płatne od września do czerwca włącznie) lub jednorazowa wpłata 490 zł.

W sprawie informacji na temat kosztów nauczania indywidualnego oraz nauczania domowego, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

*Szczegółowa informacja na temat pozycji dofinansowanych w ramach Szkolnego Pakietu Organizacyjnego  jest dostępna w sekretariacie szkoły.

Informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji