REKRUTACJA UCZNIÓW Z UKRAINY / НАБІР УЧНІВ З УКРАЇНИ

 
Uczniowie z Ukrainy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z nauką!
Учні з України не несуть жодних витрат, що пов`язані із навчанням!
Zasady rekrutacji młodzieży z Ukrainy:
Правила набору молоді з України:
 1. Młodzież z Ukrainy jest przyjmowana w ciągu całego roku szkolnego.
 2. Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą.
 3. Ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.
 4. W przypadku braku dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, rodzic składa oświadczenie o ich braku oraz o sumie lat nauki kandydata za granicą.
 5. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły  podejmuje dyrektor szkoły.
 1. Молодь з України приймається протягом усього навчального року.
 2. Встановлення класу (навчального року) здійснюється на основі документів, виданих закордонною школою.
 3. Встановлення класу, в якому продовжується навчання відбувається на основі суми закінчених років шкільного навчання закордоном.
 4. У разі відсутності документів, що видані школою закордоном, батьки подають заяву про їхню відсутність і про суму років навчання кандидата закордоном.
 5. Остаточне рішення щодо прийому учня в школу приймає директор школи.
 
Dokumenty wymagane podczas przyjęcia do szkoły:
Документи, що вимагаються під час прийому до школи:
 1. Podanie o przyjęcie do szkoły (można wypełnić na miejscu).
  PODANIE DO POBRANIA:
  podanie na rok szkolny 2023/20224  (wersja pdf)
 1. Dwie podpisane  fotografie o wymiarach 30×42 .
 2. Świadectwo ukończenia szkoły.
  W przypadku braku dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, rodzic składa oświadczenie o ich braku oraz o sumie lat nauki kandydata za granicą.
 3. Kserokopia paszportu – szkoła może wykonać ksero na miejscu.
 4. Upoważnienie do sprawowania opieki prawnej nad uczniem, przebywającym w Polsce bez rodziców.
 5. Dokument (oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego) potwierdzający miejsce zamieszkania (dokładny adres) ucznia przybywającego z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Заява про прийом до школи (можна заповнити на місті).
  СКАЧАТИ ЗАЯВУ

  заява на 2023/2024 навчальний рік (pdf-версія) 

  Дві підписані фотографії розміром 30х42
 1. Атестат про закінчення школи.
  У разі відсутності документів, що видані школою закордоном, батьки подають заяву про їхню відсутність і про суму років навчання кандидата закордоном.
 2. Ксерокопія паспорту – школа може виконати копію на місці.
 3. Дозвіл на здійснення законної опіки над учнем, який проживає в Польщі без батьків.
 4. Документ (заява одного із батьків/законного опікуна), що підтверджує місце    проживання (точна адреса) учня, який приїжджає з-за кордону на територію Польщі.

Szkoła udziela bezpłatnego wsparcia dla uczniów z Ukrainy zapewniając:
Школа надає безоплатну підтримку для учнів з України, гарантуючи:
 1. Dodatkowe zajęcia z języka polskiego, minimum 2 godziny w tygodniu.
 2. Pomoc osoby władającej językiem ukraińskim, jako pomoc nauczyciela.
 3. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 5. Opiekę koordynatora ds. osób z zagranicy.
 1. Додаткові заняття з польської мови, мінімум 2 години на тиждень.
 2. Допомога людини, яка знає українську мову, в якості допомоги вчителя.
 3. Додаткові заняття для успішності.
 4. Психологічно-педагогічна допомога.
 5. Допомога координатора по справам осіб з-за кордону.