REKRUTACJA UCZNIÓW Z UKRAINY / НАБІР УЧНІВ З УКРАЇНИ

Zasady rekrutacji młodzieży z Ukrainy:
Правила набору молоді з України:
 1. Młodzież z Ukrainy jest przyjmowana w ciągu całego roku szkolnego.
 2. Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą.
 3. Ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.
 4. W przypadku braku dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, rodzic składa oświadczenie o ich braku oraz o sumie lat nauki kandydata za granicą.

Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły  podejmuje dyrektor szkoły.

 1.  Молодь з України приймається протягом усього навчального року.
 2.  Встановлення класу (навчального року) здійснюється на основі документів, виданих закордонною школою.
 3.  Встановлення класу, в якому продовжується навчання відбувається на основі суми закінчених років шкільного навчання закордоном.
 4.  У разі відсутності документів, що видані школою закордоном, батьки подають заяву про їхню відсутність і про суму років навчання кандидата закордоном.
 5.  Остаточне рішення щодо прийому учня в школу приймає директор школи.
Koszty nauki:
 • Czesne – 0 zł !
 • Szkolny Pakiet Organizacyjny*– obowiązkowa opłata 55 zł/m-c
  (płatne od września do czerwca włącznie) lub jednorazowa wpłata 490 zł.

W sprawie informacji na temat kosztów nauczania indywidualnego oraz nauczania domowego, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

*Szczegółowa informacja na temat pozycji dofinansowanych w ramach Szkolnego Pakietu Organizacyjnego  jest dostępna w sekretariacie szkoły

Dokumenty wymagane podczas przyjęcia do szkoły:
Документи, що вимагаються під час прийому до школи:
 1. Podanie o przyjęcie do szkoły (można wypełnić na miejscu).

  PODANIE DO POBRANIA:

PODANIE DO KLASY PIERWSZEJ – rok szkolny 2024/2025 – PDF

 1.  Dwie podpisane  fotografie o wymiarach 30×42 .
 2.  Świadectwo ukończenia szkoły.
  W przypadku braku dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, rodzic składa oświadczenie o ich braku oraz o sumie lat nauki kandydata za granicą.
 3.  Kserokopia paszportu – szkoła może wykonać ksero na miejscu.
 4.  Upoważnienie do sprawowania opieki prawnej nad uczniem, przebywającym w Polsce bez rodziców.
 5.  Dokument (oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego) potwierdzający miejsce zamieszkania (dokładny adres) ucznia przybywającego z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Заява про прийом до школи (можна заповнити на місті).
  СКАЧАТИ ЗАЯВУ
   заява на 2024/2025 навчальний рік (PDF)

   

 2.  Дві підписані фотографії розміром 30х42
 3.  Атестат про закінчення школи. У разі відсутності документів, що видані школою закордоном, батьки подають заяву про їхню відсутність і про суму років навчання кандидата закордоном.
 4.  Ксерокопія паспорту – школа може виконати копію на місці.
 5.  Дозвіл на здійснення законної опіки над учнем, який проживає в Польщі без батьків.
 6.  Документ (заява одного із батьків/законного опікуна), що підтверджує місце    проживання (точна адреса) учня, який приїжджає з-за кордону на територію Польщі.
Szkoła udziela bezpłatnego wsparcia dla uczniów z Ukrainy zapewniając:
Школа надає безоплатну підтримку для учнів з України, гарантуючи:
 1.  Dodatkowe zajęcia z języka polskiego, minimum 2 godziny w tygodniu.
 2.  Pomoc osoby władającej językiem ukraińskim, jako pomoc nauczyciela.
 3.  Dodatkowe zajęcia wyrównawcze.
 4.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 5.  Opiekę koordynatora ds. osób z zagranicy.

 1. Додаткові заняття з польської мови, мінімум 2 години на тиждень.
 2. Допомога людини, яка знає українську мову, в якості допомоги вчителя.
 3. Додаткові заняття для успішності.
 4. Психологічно-педагогічна допомога.
 5. Допомога координатора по справам осіб з-за кордону.