Aktywne słuchanie w relacji nauczyciel- uczeń. Jak skutecznie budować otwarte relacje z uczniami w klasie? Jak prowadzić rozmowę z dzieckiem w trudnych sytuacjach wychowawczych, kiedy jego zachowanie narusza ustalone wartości i zasady szkolne? Diagnozow

Adresaci szkolenia:

nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków socjoterapii, zakładów wychowawczych, świetlic środowiskowych, ośrodków kuratorskich.

 

Cele:
1. Opanowanie umiejętności prowadzenia rozmowy z uczniem wg techniki A. Pikasa w sytuacji wystąpienia niewłaściwego zachowania.
2. Opanowanie elementów aktywnego słuchania – umiejętności stawiania pytań otwartych poszukujących rozwiązania i pytań nadających znaczenie osobiste, techniki odzwierciedlania  uczuć dziecka, parafrazy oraz komunikatu ” Ja” jako dyscyplinującej informacji zwrotnej.
3. Zdiagnozowanie indywidualnego stylu komunikacji nauczyciela  z uczniem, poznanie konsekwencji stosowania różnych strategii komunikowania się z dziećmi w klasie.

 

Program:

1. Style komunikacji w klasie – opiekuńczy, wspierający, strukturalny, krytyczny – autodiagnoza nauczyciela.
2. Klasyfikacja pytań motywujących ucznia do wysiłku edukacyjnego i zmian w zachowaniu.
3. Technika odzwierciedlania uczuć i parafraza jako podstawowe elementy aktywnego słuchania.
4. Komunikat ” Ja” T. Gordona, jako dyscyplinująca informacja zwrotna.
5. Technika A. Pikasa jako strategia rozmowy z uczniem nie przestrzegającym zasad szkolnych (materiał video), omówienie faz rozmowy – fakty, ocenia zachowania, planowanie reakcji, konsekwencje.


Metody:

wykład, prezentacja multimedialna, materiał video, ćwiczenia warsztatowe – arkusze zadaniowe dla każdego uczestnika, modelowanie przez prowadzącego wybranych strategii wychowawczych  w konkretnych sytuacjach problemowych – przykłady uczestników.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący: mgr pedagogiki specjalnej (specjalność – resocjalizacja), edukator w zakresie szkolenia dorosłych (rodzice, nauczyciele – 13 lat praktyki edukatorskiej), trener treningu kontroli złości ” Pod kontrolą”  wg H.M. Kellner, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina, czynnie pracujący z dziećmi i młodzieżą (25 lat stażu pracy), stosujący metodę N. Rappaport w diagnozowaniu i budowaniu strategii  wychowawczych dla uczniów szczególnie trudnych.