Analiza zasobów szkoły w aspekcie wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego i ich wykorzystanie przy opracowywaniu planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły i planu pracy szkoły

Adresaci szkolenia: 

Rady Pedagogicznej.

 

Cele: 

Nauczyciel po szkoleniu:

1.      Zna i rozumie zmiany w prawie oświatowym w zakresie ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej.

2.      Potrafi wskazać zasoby placówki potwierdzające spełnianie standardów wymagań MEN.

3.      Współpracuje w planowaniu pracy szkoły na podstawie wymagań MEN.

 

Program: 

1.      Analiza wymagań a zasoby szkoły? Na co warto zwrócić uwagę?

2.      Jak przygotować placówkę do zapowiedzianej ewaluacji zewnętrznej?

3.      Procedura ewaluacji zewnętrznej.

4.      Czynności dyrektora po zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej.

5.      Zakres badań prowadzonych w czasie ewaluacji zewnętrznej.

6.      Szkoła spełnia wymaganie na danym poziomie, jeżeli spełnia wszystkie kryteria, którymi jest ono opisane.

7.      Spełnianie kryteriów potwierdzają dane zebrane w czasie badania ? spójność informacji od różnych badanych grup i dokumentów.

8.      Interpretacja narzędzi badawczych (ankiety, arkusze wywiadów) ? o co należy szczególnie zadbać?

 

 

Metody:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia w grupach, dyskusja, analiza rozporządzenia MEN.

 

 

Prowadzący: 

Pedagog, doświadczony trener, edukator z kwalifikacjami uznanymi na podstawie dorobku zawodowego przez Ministra Edukacji Narodowej. Brał udział w projektach związanych z wdrażaniem zmian w systemie edukacji: TERM, Nowa Szkoła, System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Obsługa platformy ? system doskonalenia nauczycieli, Realizacja grantu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów, szkoleń rad pedagogicznych oraz konsultacji dla dorosłych.

 

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.