Bezpieczeństwo w szkole. Zadania i obowiązki oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej, cywilnej i materialnej uczniów, dyrektora i nauczycieli.

Adresaci szkolenia:

dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pracownicy administracji oświaty, rada pedagogiczna

 

 

Cele:
1.  Zaznajomienie z przepisami prawa rodzinnego i obowiązkami rodziców i dziecka.
2.  Omówienie odpowiedzialności karnej, cywilnej i materialnej ucznia.
3.  Omówienie odpowiedzialności karnej, cywilnej i materialnej dyrektora.
4.  Omówienie odpowiedzialności karnej, cywilnej i materialnej nauczyciela.
5.  Określenie zasad prawidłowej współpracy z sądem, kuratorem i policją.

 

 

Program:
1. Prawo rodzinne ? obowiązki rodziców i dziecka.
2. Odpowiedzialność karna ? uczeń i szkoła.
3. Odpowiedzialność cywilna ? uczeń i szkoła.
4. Odpowiedzialność materialna ucznia i nauczyciela.
5. Postępowanie w sprawach nieletnich.
6. Środki wychowawcze wobec nieletnich.
7. Rola sądu, kuratora i policji w kształtowaniu bezpieczeństwa w szkole.

 

 

Metody: wykład, kazusy, studia przypadków

 

 

 

Czas trwania szkolenia: 12 godzin  dydaktycznych

 

 

 

Prowadzący:
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Ukończył również na tym wydziale drugi kierunek studiów Administracja, specjalność: Zarządzanie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie logistyki. W 2001 r. przebywał na stypendium naukowym na LMU w Monachium i pracował w dziale prawnym Konsulatu Generalnego RP w Monachium. Od 2002 r. zajmuje się doradztwem prawnym oraz pozyskiwaniem funduszy unijnych dla przedsiębiorstw i jednostek samorządowych w Polsce. W 2005 r. odbył stypendium DAAD na Wydziale Ekonomii TU w Dreźnie. W 2007 r. otrzymał grant badawczy Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na realizację projektu w Instytucie Gospodarki Światowej w Kilonii. Ekspert w zakresie funduszy unijnych: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Redaktor merytoryczny periodyku „Pomoc finansowa UE dla przedsiębiorców 2007 – 2013” Beck Info Biznes. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z: polityki regionalnej UE, integracji gospodarczej UE, prawa konkurencji, prawa cywilnego i administracyjnego, ekonomii w szkołach wyższych Dolnego Śląska. Ekspert merytoryczny w programie „Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej” w Centrum Edukacji Obywatelskiej w  Warszawie. Program został wyróżniony przez Minister Edukacji Narodowej. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla szkół, jednostek sektora finansów publicznych i przedsiębiorców. Posiada doświadczenia zawodowe w prowadzeniu postępowań przetargowych i pomocy prawnej dla jednostek publicznych. Sprawował funkcję kuratora sądowego w wydziale karnym przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieście.  Współpracuje z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się w prawie UE, logistyce, prawie konkurencji, prawie zamówień publicznych. Doktoryzuje się na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor publikacji książkowych i artykułów na temat procesów integracji w UE i pomocy publicznej.