Bezpieczna szkoła ? kreowanie wspierającego środowiska szkolnego

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, pedagodzy szkolni.

 

 

Cele:

Refleksja na temat wyznaczników skutecznego wychowania. Aktualizacja wiedzy na temat aktów prawa zewnętrznego odnoszących się do działalności wychowawczej szkoły. Przygotowanie uczestników do tworzenia lub modyfikacji szkolnych procedur, identyfikacja czynników związanych z klimatem szkoły mogących generować nieprawidłowe zachowania uczniów oraz analiza zasobów i potrzeb szkoły w zakresie przeciwdziałania agresji i tworzenia bezpiecznego środowiska szkolnego

 

 

Program:

1.  Skuteczne wychowanie w szkole ? czy jest możliwe?

 • Co jest istotą skutecznego wychowania?
 • Akty prawne regulujące prawa i obowiązki dziecka.
 • Autorefleksja ? Jak stworzyć bezpieczną szkołę?

2.  Wychowawca klasy ? opiekun, doradca, rzecznik?

 • Rola i zadania wychowawcy klasy.
 • Identyfikacja problemów wychowawczych.
 • Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych do pogłębionej analizy wskazanych problemów wychowawczych.

3.  Co ułatwia poznanie uczniów?

 • Jak diagnozować potrzeby uczniów?
 • Strategie pracy z uczniem i klasą.
 • Dlaczego warto tworzyć zasady i procedury w klasie?

4. Dlaczego współpraca nauczycieli przynosi efekty?

 • Klimat grupowy ?wzmacnianie i wytwarzanie dobrego klimatu.
 • Planowanie działań w zakresie wspólnych oddziaływań wychowawczych.
 • Sposoby monitorowania i ewaluacji zaplanowanych działań.

 

Metody:

Prezentacja, ćwiczenie w grupach, rozmowy w parach, dyskusja, praca z tekstem, poker kryterialny, mapa mentalna, techniki twórcze, metody diagnostyczne, sesja plakatowa, symulacje, identyfikacja przeszkód, rybi szkielet, metoda 5Q, metoda Fischera.

 

Prowadzący:

 

Czas trwania szkolenia: 5 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.