Bezpieczny Internet – Bezpieczne Dziecko

Bezpieczny Internet – Bezpieczne Dziecko

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół podstawowych i  gimnazjalnych.

 

Cele:

Podstawowym celem wykładu jest zapoznanie uczestników z zagrożeniami w Internecie, którymi ofiarami (a także sprawcami) często są dzieci i młodzież, a także działaniami profilaktycznymi, które zwiększają bezpieczeństwo dziecka korzystającego z Internetu.

Rozwój systemu teleinformatycznego i sieci telekomunikacyjnej sprawił, iż często świat dziecka przenosi się do Internetu, do którego wraz z dzieckiem przeniosły się ryzykowne zachowania, m.in. cyberprzemoc, grooming, seksting, cyberseks, sponsoring.

Cele szczegółowe

Uczestnik:

–  zna zagrożenia na jakie narażone są dzieci i młodzież podczas korzystania z Internetu.

–  zna zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

– zna przykładowe działania profilaktyczne, scenariusze zajęć, które może wykorzystać do pracy z uczniami.

 

Programy:

1. Wstęp – zebranie oczekiwań osób uczestniczących; zawiązanie kontraktu, w celu zapewnienia bezpiecznej atmosfery pracy.
2. Portret młodego internauty – czego szuka w Internecie, ile czasu spędza, jakie strony najczęściej odwiedza – prezentacja badań.
3. Zagrożenia

•  Blogi, fora, strony typu question-answer, strony poświęcone substancjom psychoaktywnym;

•  Oszustwa komputerowe (np. kradzieże postaci, aukcje internetowe);

•  Cyberprzemoc;

•  Seksualizacja: wideoczaty, seksting, sponsoring;

•  Niebezpieczne kontakty;

•   Grooming – uwodzenie dzieci i młodzieży za pośrednictwem nowych technologii;

•   Pornografia, pornografia dziecięca.
4. Profilaktyka

•   Prywatność;

•   Programy filtrujące;

•   Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu dla dzieci i młodzieży;

•   Rady dla rodziców.

5. Regulacje prawne stosowane wobec sprawców przestępstw za pośrednictwem nowych technologii.
6. Zakończenie – zapoznanie osób uczestniczących z przydatnymi stronami internetowymi i publikacjami, podsumowanie szkolenia, ankieta ewaluacyjna.

 

 

Metody:

Forma wykładowa. Zajęcia obrazowane prezentacją multimedialną.

 

Prowadzący:

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorantka na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Doświadczenie zawodowe – przeprowadzenie ponad 300 godzin warsztatów i szkoleń skierowanych do dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, rodziców, specjalistów w tym funkcjonariuszy policji, kuratorów i prokuratorów (zakres tematyczny szkoleń: bezpieczeństwo internetowe dzieci i młodzieży, nowoczesne technologie, profilaktyka cyberprzemocy, profilaktyka wykorzystywania seksualnego w świecie realnym oraz uwodzenie w Internecie). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Fundacji Kidprotect.pl przy projektach „Szkoła Bezpiecznego Internetu”, „Mądrzy Rodzice”, „Stop pedofilom!”. Prowadziła szkolenia we współpracy z Fundacją Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury nt: „CyberPomoc!” – szkolenie dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania i zwalczania cyberprzemocy” na Warmii i Mazurach oraz w Wielkopolsce (480 godzin dydaktycznych).

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny  dydaktyczne

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.