Bezpieczny Internet ? Bezpieczne Dziecko

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół podstawowych i  gimnazjalnych.

 

Cele:

Podstawowym celem wykładu jest zapoznanie uczestników z zagrożeniami w Internecie, którymi ofiarami (a także sprawcami) często są dzieci i młodzież, a także działaniami profilaktycznymi, które zwiększają bezpieczeństwo dziecka korzystającego z Internetu.

Rozwój systemu teleinformatycznego i sieci telekomunikacyjnej sprawił, iż często świat dziecka przenosi się do Internetu, do którego wraz z dzieckiem przeniosły się ryzykowne zachowania, m.in. cyberprzemoc, grooming, seksting, cyberseks, sponsoring.

Cele szczegółowe

Uczestnik:

–  zna zagrożenia na jakie narażone są dzieci i młodzież podczas korzystania z Internetu.

–  zna zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

– zna przykładowe działania profilaktyczne, scenariusze zajęć, które może wykorzystać do pracy z uczniami.

 

Programy:

1. Wstęp ? zebranie oczekiwań osób uczestniczących; zawiązanie kontraktu, w celu zapewnienia bezpiecznej atmosfery pracy.
2. Portret młodego internauty ? czego szuka w Internecie, ile czasu spędza, jakie strony najczęściej odwiedza ? prezentacja badań.
3. Zagrożenia

?  Blogi, fora, strony typu question-answer, strony poświęcone substancjom psychoaktywnym;

?  Oszustwa komputerowe (np. kradzieże postaci, aukcje internetowe);

?  Cyberprzemoc;

?  Seksualizacja: wideoczaty, seksting, sponsoring;

?  Niebezpieczne kontakty;

?   Grooming ? uwodzenie dzieci i młodzieży za pośrednictwem nowych technologii;

?   Pornografia, pornografia dziecięca.
4. Profilaktyka

?   Prywatność;

?   Programy filtrujące;

?   Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu dla dzieci i młodzieży;

?   Rady dla rodziców.

5. Regulacje prawne stosowane wobec sprawców przestępstw za pośrednictwem nowych technologii.
6. Zakończenie ? zapoznanie osób uczestniczących z przydatnymi stronami internetowymi i publikacjami, podsumowanie szkolenia, ankieta ewaluacyjna.

 

 

Metody:

Forma wykładowa. Zajęcia obrazowane prezentacją multimedialną.

 

Prowadzący:

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorantka na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Doświadczenie zawodowe ? przeprowadzenie ponad 300 godzin warsztatów i szkoleń skierowanych do dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, rodziców, specjalistów w tym funkcjonariuszy policji, kuratorów i prokuratorów (zakres tematyczny szkoleń: bezpieczeństwo internetowe dzieci i młodzieży, nowoczesne technologie, profilaktyka cyberprzemocy, profilaktyka wykorzystywania seksualnego w świecie realnym oraz uwodzenie w Internecie). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Fundacji Kidprotect.pl przy projektach ?Szkoła Bezpiecznego Internetu?, ?Mądrzy Rodzice?, ?Stop pedofilom!?. Prowadziła szkolenia we współpracy z Fundacją Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury nt: ?CyberPomoc!? ? szkolenie dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania i zwalczania cyberprzemocy? na Warmii i Mazurach oraz w Wielkopolsce (480 godzin dydaktycznych).

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny  dydaktyczne

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.