Budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży

Adresaci szkolenia:
nauczyciele, dyrektorzy szkół, wychowawcy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych

 

 

 

Cele:
1. Przekazanie informacji na temat czterech filarów poczucia własnej wartości.
2. Przestawienie pomysłów na działania, które pomagają w budowanie poczucia własnej wartości u uczniów i wychowanków.

 

 

Program:
1. Cykl zniechęcenia i filtr niskiej samooceny.
2. Cztery filary poczucia własnej wartości: potrzeba przynależności, kompetencji, mocy i szlachetności.
3. Budowanie programu dla danej placówki, który będzie wzmacniał wszystkie cztery filary poczucia własnej wartości u uczniów.
4. Pochwały behawioralne, pochwały humanistyczne i informacja zwrotna.

 

 

 

Metody: warsztat

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

 

Prowadzący:
psycholog, edukator i coach, pracował osiem lat jako psycholog w gimnazjum w Krakowie. Prowadząc szkolenia dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół i wizytatorów ds. ewaluacji. W swojej pracy wykorzystuję wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki i coachingu.