Budowanie koalicji z otoczeniem szkoły na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów

Adresaci szkolenia:

Wychowawcy klas, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni.

 

Cele:

1. Budowanie spójności celów i priorytetów w szkole.

2. Zapoznanie się uczestników zakresem i poziomami współpracy z otoczeniem szkoły na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów

2. Wykształcenie umiejętności wspólnej pracy reprezentantów różnych środowisk w celu wygenerowania pomysłów i wypracowania planów współpracy 

 

Program:

1. Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej do określenia problemów w szkole i jej otoczeniu dotyczących bezpieczeństwa uczniów:

a. analiza raportu z ewaluacji zewnętrznej (metoda Johna Fishera)

b. wykorzystanie ewaluacji wewnętrznej do precyzyjnego zbadania problemu

c. badanie w działaniu – ewaluacja wewnętrzna jako narzędzie do monitorowania zmian mających miejsce w wyniku realizacji planów współpracy.

2. Budowanie spójności celów i priorytetów w szkole – współpraca rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

a. zasady współpracy

b. określanie wspólnych celów.

2. Zapraszanie partnerów szkoły do współpracy.

3.  Metody wspierające współprace pomiędzy szkołą a jej partnerami:

a. globalna kafejka (world cafe)

b. otwarta przestrzeń (open space)

c. metoda ław obywatelskich

d. tworzenie planów współpracy i ich realizacja.

 

Metody:

Warsztat, miniwykład, scenki.

 

Prowadzący:

? psycholog, edukator i coach, pracował osiem lat jako psycholog w gimnazjum w Krakowie. Zajmuje się m.in. takimi zagadnieniami jak agresja i przemoc w szkole, dyscyplina w klasie, budowanie szkolnych systemów dyscyplinarnych oraz programów profilaktyki, motywowanie uczniów do pracy i właściwego zachowania, ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna szkół i placówek oświatowych. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i doświadczenie coachingowe.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.