Budowanie wizerunku szkoły

Adresaci szkolenia:
Rady Pedagogiczne.

 

Cele:
Podniesienie atrakcyjności szkoły w środowisku lokalnym. Wzrost zaufania rodziców i ich zaangażowania w życie placówki. Uczeń zżyty ze szkołą.

 

Program:
1. PR w edukacji.
2. Kto tworzy wizerunek szkoły czyli jak cię widzą tak cię piszą.
3. ,, Nie oceniaj książki po okładce”
4. Środowiska lokalne a wizerunek szkoły.
5. Czego oczekujemy po reklamie?

 

Metody:
Wykład, warsztaty.

 

Prowadzący:
Szkolenie poprowadzi absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim, w którym ukończyła również studia podyplomowe w zakresie edukacji ekologicznej i zdrowotnej. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz jako metodyk w Projekcie ?Innowacja- kluczem do społeczeństwa XXI w.?. Od początku pracy naukowej uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których poruszana jest tematyka szkolnictwa, pedeutologii oraz kwestie wychowania. Jest promotorem prac podyplomowych z zakresu prawa oświatowego, działania placówek oświatowych na terenie Górnego Śląska oraz problematyki związanej z pracą współczesnego nauczyciela. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych dotyczące współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym, a także oceniania kształtującego.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.
 

Termin: do ustalenia.
 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.