Budowanie wspólnej strategii pracy nauczyciela, ucznia i rodzica na rzecz wspierania rozwoju dziecka

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele każdego  etapu kształcenia

 

Cele:
1. Poznanie sposobów  zdobycia wiedzy o uczniu z zastosowaniem profesjonalnych narzędzi diagnostycznych.
2. Wartościowanie pozyskanych  informacji o uczniu do opracowania strategii wspierania  jego indywidualnego rozwoju.
3. Wypracowanie sposobów  wdrażania  strategii RUN (rodzic=uczeń +nauczyciel) na rzecz rozwoju dziecka.

 

Program:

1. Wiedza o  uczniu ? narzędzia diagnostyczne dla nauczyciela i sposoby ich zastosowania.
2. Klasyfikacja postaw  rodzicielskich. Opracowanie sposobu włączenia rodziców  do partnerstwa w strategii rozwoju dziecka.
3. Wdrożenie, monitorowanie i ewaluacja działań w procesie stymulowania indywidualnego rozwoju ucznia.
4. Przykłady z dobrej praktyki. Prezentacja projektów edukacyjnych obejmujących wspólne działania na rzecz wspierania rozwoju dziecka.


Metody:

Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną, testy diagnostyczne, dyskusja, grupy eksperckie, siatka decyzyjna.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:  certyfikowany edukator MEN. Doświadczenie zawodowe: nauczyciel ? doradca metodyczny, nauczyciel – konsultant. Autor programów kursów kwalifikacyjnych i warsztatów  grantowych, trener i ekspert w projektach edukacyjnych MEN, CODN, ORE, MCDN, PODN ,itp.