Budowanie współpracy między szkołą a rodzicami

Adresaci szkolenia:
Rady Pedagogiczne.

 

Cele:
Ukazanie roli, jaką rodzice odgrywają w szkole. Zarządzanie, wspomaganie nauczycieli w procesie wychowania i nauczania. Relacje nauczyciel- rodzic, a współpraca z uczniami.

 

Program:
1.    Warunki współpracy między szkołą a rodzicami.
2.    Kierunki realnego działania rodziców w zarządzaniu szkołą na rzecz edukacji.
3.    Zadania dla dyrektora i nauczycieli w stosunku do rodziców.
4.    Szkoła ? Nauczyciel ? Rodzic.
5.    Motywowanie rodziców do współpracy.
6.    Najlepiej oceniane formy współudziału rodziców w szkole.
7.    Wskazówki do nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z rodzicami.

 

Metody:
Wykład, warsztaty.

 

Prowadzący:
Szkolenie poprowadzi absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim, w którym ukończyła również studia podyplomowe w zakresie edukacji ekologicznej i zdrowotnej. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz jako metodyk w Projekcie ?Innowacja- kluczem do społeczeństwa XXI w.?. Od początku pracy naukowej uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których poruszana jest tematyka szkolnictwa, pedeutologii oraz kwestie wychowania. Jest promotorem prac podyplomowych z zakresu prawa oświatowego, działania placówek oświatowych na terenie Górnego Śląska oraz problematyki związanej z pracą współczesnego nauczyciela. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych dotyczące współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym, a także oceniania kształtującego.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

Termin: do ustalenia.

Miejsce: do ustalenia.

Koszt: do ustalenia.