Budowanie zespołów wspomagających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Adresaci szkolenia:
Rady Pedagogiczne.

 

Cele:
Wskazanie źródeł oporu po stronie nauczycieli i rodziców przed pracą w zespołach wspomagających specjalne potrzeby dzieci i młodzieży.
Przygotowanie rady pedagogicznej do otwartego komunikowania się na temat problemów związanych z funkcjonowaniem zespołów.
Poprawa decyzji związanych z liczbą powoływanych zespołów i zakresem ich działań.
Korzyści:
Pokonywanie lęku nauczycieli przed ujawnianiem obaw związanych z diagnozowaniem specjalnych potrzeb edukacyjnych wychowanków. Możliwość wskazania indywidualnych trudności nauczycieli dotyczących uczestnictwa w pracach zespołów. Zapobieganie pogorszeniu komunikacji z dyrekcją rozliczającą radę pedagogiczną z liczby zespołów i efektów ich działania. Możliwość  wspólnego przedyskutowania strategii przeciwdziałania konfliktom z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Program:
1. Powoływanie zespołów wspierających specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży:
?    typowanie wychowanków,
?    diagnoza realnych szans zaspokojenia nietypowych potrzeb wychowanków przez członków rady pedagogicznej.
2. Określanie i niwelowanie obaw nauczycieli związanych z koniecznością tworzenia zespołów wspierających nietypowe potrzeby wychowanków.
3. Identyfikacja oporu rodziców przed uczestnictwem w pracach zespołów.
4. Uwzględnianie i zapobieganie problemom dzieci objętych specjalnym programem wspomagania  w środowisku szkolnym.
5. Pokonywanie typowych problemów w pracy rozwijającego się zespołu zadaniowego
6. Motywacyjna i wspierająca funkcja osoby koordynującej prace zespołu.

 

Metody:
Prezentacja multimedialna, metaplan, analiza przypadków, dyskusja, praca w zespołach.   

 

Prowadzący:
Psycholog, trener. Specjalista w dziedzinie psychologii pracy, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. w zakresie komunikacji interpersonalnej, umiejętności interpersonalnych, motywowania pracowników, technik rozwiązywania konfliktów, syndromu wypalenia zawodowego. Autorka i współautorka wielu publikacji.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.
 

Termin: do ustalenia.
 

Miejsce: do ustalenia.
 

Koszt: do ustalenia.