Być skutecznym wychowawcą

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele:

1.      Wyposażenie nauczycieli  w kompetencje wychowawcy klasowego.

2.      Uczestnik szkolenia:

?      dokonuje  diagnozy własnych  zasobów osobistych , potrafi je wzmacniać, rozwijać i wykorzystywać do pełnienia roli nauczyciela – wychowawcy,

?      zna techniki  zarządzania emocjami i redukcji stresu, ustala zasady budowania autorytetu,

?      wie, jak  efektywnie komunikować się  z grupą uczniów  i tworzyć  dobry  klimat w klasie.

 

Program:

1.        Nauczyciel jako przywódca grupy. Samoocena  mocnych i słabych stron.

2.        Właściwości grupy  klasowej: cele, zależności i  interakcje.

3.        Rodzaje komunikatów i aktywne słuchanie w interakcji wychowawczej.

4.        Autorytet wychowawcy, a dobry klimat klasowy.

 

Metody:

Prezentacja multimedialna, prezentacja przykładów, ćwiczenia w grupach, testy diagnostyczne, gry dydaktyczne.

 

Prowadzący: 

Mirosława Berezowska ? doświadczony nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny, konsultant i kierownik  pracowni systemu doskonalenia, certyfikowany edukator programów edukacyjnych  MEN i CODN  autor projektów i programów grantowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.