Cel w metodzie czy metodą do celu? Prawdy i mity o metodzie aktywnego uczenia się

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.  Ocena skuteczności wybranych metod zorientowanych na ucznia.

2.  Uczestnik szkolenia:

  • potrafi zdiagnozować  zasoby klasy i indywidualny styl uczenia się uczniów,
  • oceni zaprezentowane  metody uczenia się, wybierze   sposób ich adaptacji do treści nauczania przedmiotu,
  • wskaże szanse i zagrożenia prezentowanej  metody w realizacji celów edukacyjnych.

 

Program:

1.   Diagnoza środowiska uczącego się  (czynniki ułatwiające i utrudniające zaktywizowanie procesu uczenia się).

2.   Prawda i mity o metodach aktywnego uczenia się.

3.   Prezentacja  wybranych metod zorientowanych na ucznia.

4.   Ocena przydatności metody w  specyfice celów przedmiotu.

 

Metody:

Prezentacja, dyskusja, ćwiczenia w grupie, symulacja.

 

Prowadzący: 

Doświadczony nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny, konsultant i kierownik  pracowni systemu doskonalenia, certyfikowany edukator programów edukacyjnych  MEN i CODN  autor projektów i programów grantowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.