Cyberprzemoc. Dziecko jako sprawca i ofiara.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 

Cele:

Uczestnik zajęć:

? wie czym jest cyberprzemoc, jakie są jej formy;

? zna procedury postępowania szkoły w przypadku ujawnienia aktu cyberprzemocy;

? wie jak przeprowadzić rozmowę ze sprawcą, ofiarą, świadkiem, rodzicami stron; 

? zna przykładowe instytucje/organizacje/ośrodki na terenie Polski, które pomagają ofiarom cyberprzemocy;

? zapoznaje się z przykładami działań prewencyjnych i profilaktycznych tworzonych na gruncie pedagogicznym, z uczniami ? dla uczniów, z rodzicami ? dla rodziców.

Uzyskane na zajęciach informacje są podpowiedzią do stworzenia programów prewencyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Uczestnik otrzymuje przykładowy program: Polityka bezpieczeństwa internetowego, który wraz z radą pedagogiczną może modyfikować oraz włączyć np. do regulaminu szkoły.

 

Program:

1. Wstęp ? przedstawienie się prowadzących oraz osób uczestniczących, zebranie oczekiwań osób uczestniczących,zawiązanie kontraktu, w celu zapewnienia bezpiecznej atmosfery pracy.

2. Cyberprzemoc ? charakterystyka zjawiska, skala problemu, omówienie w formie mini-wykładu.

3. Możliwości reagowania na zgłoszenia dot. cyberprzemocy ? procedura wewnątrzszkolna, powiadomienie organów ścigania.

4. Cyberprzemoc a prawo ?  omówienie artykułów Kodeksu Karnego, Kodeksu Wykroczeń oraz Kodeksu Cywilnego.

5. Procedura wewnątrzszkolna ? przebieg rozmowy ze sprawcą, ofiarą oraz świadkami.

6. Dobre praktyki ? prezentacja przykładowych działań profilaktycznych wdrożonych w szkołach.

7. Zakończenie ? zapoznanie osób uczestniczących z ofertą ośrodków oraz instytucji pomocowych oraz z przydatnymi stronami internetowymi i publikacjami; podsumowanie szkolenia. Ankieta ewaluacyjna.

 

Metody:

Przekaz wiedzy: mini-wykład, prezentacja multimedialna. Analiza doświadczenia: burza mózgów, dyskusja. Nauka umiejętności: praca własna, praca w podgrupach.

 

Prowadzący:

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorantka na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Doświadczenie zawodowe ? przeprowadzenie ponad 300 godzin warsztatów i szkoleń skierowanych do dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, rodziców, specjalistów w tym funkcjonariuszy policji, kuratorów i prokuratorów (zakres tematyczny szkoleń: bezpieczeństwo internetowe dzieci i młodzieży, nowoczesne technologie, profilaktyka cyberprzemocy, profilaktyka wykorzystywania seksualnego w świecie realnym oraz uwodzenie w Internecie). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Fundacji Kidprotect.pl przy projektach ?Szkoła Bezpiecznego Internetu?, ?Mądrzy Rodzice?, ?Stop pedofilom!?. Prowadziła szkolenia we współpracy z Fundacją Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury nt: ?CyberPomoc!? ? szkolenie dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania i zwalczania cyberprzemocy? na Warmii i Mazurach oraz w Wielkopolsce (480 godzin dydaktycznych).

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.