Dbałość o bezpieczeństwo psychiczne uczniów na każdym etapie kształcenia. Systemowe podnoszenie jakości pracy nauczycieli i szkoły

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne oraz dyrektorzy szkół.

 

Cele: 

1. Uzasadnienie konieczności uczenia się przez nauczycieli sposobów diagnozowania możliwości i oczekiwań uczniów.
2. Poznawanie sposobów wskazywania uczniom czego, dlaczego i po co  mają się uczyć.
3. Wskazanie skutecznych metod organizacji zespołu, klasy szkolnej w procesie uczenia się.
4. Zorientowanie się w metodach wyzwalania aktywności uczniów.
5. Zaakceptowanie współczesnej oferty samodzielnego uczenia się ucznia, przez nacisk na celowość, różnorodność, refleksję i ocenę, elastyczne wykorzystywanie zasobów, wiarę w sukces ucznia i optymizm.
6. Dysharmonie i dysfunkcje intelektualne oraz inne zaburzenia wyzwaniem dla nauczyciela wspomagającego rozwój ucznia.
7. Próba zrozumienia i zaakceptowania  roli i znaczenia  uczenia się jako motywacji i chęci by te umiejętność  wykorzystywać ustawicznie.

 

Program: 

1. Rozpoznawanie potrzeb uczniów jako element  diagnozy edukacyjnej.
2. Rodzaje diagnoz i ich wykorzystywanie do planowania rozwoju uczniów.
3. Jakie diagnozy powinno się wykonywać, po co i jak je wykorzystywać ( jak jest i jak powinno być).
4. Przyczyny niewłaściwego procesu uczenia uczniów, ich niechęci do szkoły i osiągania sukcesów.
5. Przykładowe potrzeby człowieka w aspekcie stadiów rozwoju moralnego wg Kahlberga.
6. Symulacje  rozpoznanie potrzeby, nazwanie jej, zlokalizowanie, wypracowanie z uczniem sposobu jej realizacji, zaspokajania.
7. Profilaktyka, diagnoza i terapia w procesie wspomagania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jako wyzwanie dla nauczyciela i rodziców (wczesne wspomaganie).
8. Ludzki mózg,  jego potencjał a wykorzystanie go w procesie uczenia sie w klasie szkolnej.

 

Metody:

Ćwiczenia, symulacje, identyfikacja i krytyczna ocena przykładów,  ćwiczenia do pracy indywidualnej i w grupach, literatura.

 

Prowadzący: 

Trener, szkoleniowiec, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, absolwentka Polonistyki (1968-1973) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Stowarzyszenia Edukatorów, ekspert ds. oświaty w gminie i pełnomocnik Burmistrza (od 1998), autorka i współautorka publikacji, ekspert ds. szkoleń, opinii i badań związanych z zarządzaniem oświatą, autorka projektów edukacyjnych, szkoleń w różnym zakresie, m.in. zbierania informacji o jakości pracy szkół ? projektowanie i promowanie rozwoju lokalnego, komunikacji społecznej; praktyk promujący metody pracy i ocenianie szkolne, wyzwalające motywację do ustawicznego uczenia się.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.