Dobry wychowawca klasowy ? czyli kto? Czyli jak?

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.      Wzmocnienie nauczycieli  ( z małym stażem zawodowym) w  pełnieniu  roli  wychowawcy.

2.      Uczestnik:

–          bierze  aktywny udział w budowaniu wizerunku dobrego wychowawcy w rzeczywistości współczesnego świata,

–          zna szanse i zagrożenia  płynące z pełnienia roli wychowawcy klasowego,

–          zna  zasady  budowania właściwych relacji   w grupie rówieśniczej oraz  nauczyciela z uczniami i rodzicami,

–          potrafi  stosować  różne metody rozwiązywania problemów wychowawczych,    

–          wzbogaci  warsztat pracy  o nowe metody pracy wychowawczej.

 

Program:

1.      Kształcenie, wychowanie i opieka – trzy wymiary  pracy nauczyciela we współczesnej szkole – wykład wprowadzający.

2.      Szanse i zagrożenia  w roli wychowawcy klasowego- dyskusja ?kielecka?.

3.      Wspieranie kariery ucznia, motywowanie do sukcesów we współpracy z  rodzicami ? przykłady z  dobrej praktyki.

4.      Klucze do  zmiany myślenia i postępowania- ze złością i agresją  uczniów – praca w zespołach problemowych.

5.      Ewaluacja.

 

Metody:

Mini ? wykład, prezentacja multimedialna, praca w grupach, metaplan, dyskusja.

 

Prowadzący: 

Doświadczony nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny, konsultant i kierownik  pracowni systemu doskonalenia, certyfikowany edukator programów edukacyjnych MEN i CODN autor projektów i programów grantowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.