Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia – praktyczne wskazania do pracy z uczniem dysfunkcyjnym

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

 

Cele:

1.      Wyposażenie nauczycieli w umiejętności pozwalające na trafną diagnozę, pozwalającą zaplanować rozwój edukacyjny ucznia z deficytami rozwojowymi.

2.      W czasie warsztatu nauczyciele poznają różne techniki pracy z dziećmi z różnorodnymi dysfunkcjami w rozwoju.

 

Program:

1.      Przyczyny trudności w nauce.

2.      Nawiązanie relacji z uczniem dysfunkcyjnym ? wspieranie motywacji i niwelowanie negatywnych emocji.

3.      Propozycje działań w przypadku poszczególnych zaburzeń u dziecka.

4.      Dostosowanie metod i technik pracy do rodzaju osłabionych u ucznia funkcji rozwojowych.

5.      Indywidualizacja pracy z uczniem z trudnościami, w trakcie jednostki lekcyjnej z cała klasą.

 

Metody:

Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, praca w parach, grupach, burza mózgów

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi nauczyciel dyplomowany, socjoterapeuta, pedagog rodzinny,  specjalista terapii pedagogicznej, pedagog wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalista psychologicznego wsparcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania.  Prowadzi autorskie szkolenia dla studentów, nauczycieli, pedagogów, psychologów i dyrektorów placówek oświatowych. Wieloletnie doświadczenie zdobywała między innymi pracując jako pedagog rodzinny,  z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz  młodzieżą z rodzin zastępczych  w kształtowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich. W szkole podstawowej, dokonywała diagnozy dojrzałości szkolnej oraz prowadziła zajęcia terapeutyczne dla dzieci z ryzyka dysleksji . Autorka kilku publikacji.

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.