Doświadczenia w domu

Adresaci szkolenia:

zespoły rad pedagogicznych wszystkich typów szkół

 

 

Cele:
Zapoznanie nauczycieli z metodami projektowania i prowadzenia eksperymentu przy wykorzystaniu ogólnodostępnych materiałów.

Program:
1. Jak właściwie planować eksperyment.
2. W jaki sposób podczas doświadczeń stosować materiały, do których każdy ma dostęp.
3. Właściwe metody dokumentowania doświadczeń.
4. Jak można w szkole stworzyć ciekawe eksperymenty.

 

Metody:

warsztaty, dyskusja, krótkie pokazy filmowe, test, ćwiczenia

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

Prowadzący:  
Prowadzący jest nauczycielem mianowanym z kilkunastoletnim stażem. Ukończył szkołę pedagogiczną i ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych ( w ostatnich 3 latach ponad 800 przeszkolonych osób w tym wielu nauczycieli z województwa dolnośląskiego i Wielkolpolski). Obecnie prowadzi własną instytucję szkoleniową. Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach usprawniania procesu edukacyjnego w oparciu o najnowsze technologie i osiągnięcia techniki oraz w zagadnieniach prawnych, z którymi bardzo często spotykają się nauczycieli i środowisko szkolne.