Dylematy oceniania z wychowania

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

 

Cele: 

1.      Zdobycie umiejętności profesjonalnej  oceny zachowań ucznia.

2.      Zdobycie umiejętności sprawnego posługiwania się technikami, metodami i narzędziami diagnozującymi obszary aktywności zachowań ucznia.

3.      Wypracowanie kryteriów  dobrej i złej oceny z zachowania.

4.      Kształcenie umiejętności dostrzegania błędów i trudnych sytuacji w ocenianiu zachowania.

5.      Przykłady dobrej praktyki szkolnej.

 

 

Program:

1.      Przyczyny dylematów związanych z ocenianiem zachowania uczniów.

2.      Trudne sytuacje, problemy, błędy w ocenianiu.

3.      Wypracowanie kodeksu dla oceniających ułatwiającego dokonywania obiektywnej i wielowątkowej oceny z zachowania.  

4.      Przykłady dobrej praktyki.

5.      Ewaluacja.

 

 

Metody:

Dyskusja, praca w grupach, gry dydaktyczne.

 

 

Prowadzący: 

Doświadczony nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny, konsultant i kierownik  pracowni systemu doskonalenia, certyfikowany edukator programów edukacyjnych  MEN i CODN  autor projektów i programów grantowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.