Dysfunkcje dzieci w wieku przedszkolnym 2

Adresaci szkolenia:
Rady Pedagogiczne.

 

 

Cele:
Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat symptomów wybranych dysfunkcji u dzieci w wieku przedszkolnym. Przygotowanie do wstępnej diagnozy rodzaju pomocy niezbędnej wychowankowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Korzyści:
Uzupełnienie i/lub utrwalenie  wiedzy nauczycieli przedszkolnych potrzebnej do  identyfikacji  specjalnych potrzeb edukacyjnych wychowanków. Umożliwienie lepszego rozumienia orzeczeń i opinii psychologów. Obniżenie lęku nauczycieli  przed inicjowaniem specjalistycznych działań wspomagających uczniów. Przygotowanie  do merytorycznego informowania rodziców o nietypowym przebiegu rozwoju ich dzieci i koniecznych działaniach wspomagających ich rozwój.

 

 

Program:
1. Charakterystyka symptomów wybranych zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym:
?    Autyzm i  zespół Aspergera,
?    Zespół Downa,
?    Nadpobudliwość (zachowania poprzedzające diagnozę ADHD),
?    Nerwice i depresje dziecięce.
2. Nieinwazyjne przekazywanie rodzicom informacji na temat niepokojących symptomów w rozwoju ich dzieci.
3. Integrowanie wiedzy zawartej w diagnozach specjalistów ze spostrzeżeniami nauczycieli.

 

 

Metody:
Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.

 

 

Prowadzący:
Szkolnie poprowadzi psycholog, trener. Specjalista w dziedzinie psychologii pracy, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. w zakresie komunikacji interpersonalnej, umiejętności interpersonalnych, motywowania pracowników, technik rozwiązywania konfliktów, syndromu wypalenia zawodowego. Autorka i współautorka wielu publikacji.

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.
 

Termin: do ustalenia.
 

Miejsce: do ustalenia.
 

Koszt: do ustalenia.