Działania profilaktyczne przeciwdziałające uzależnieniu od urządzeń multimedialnych (smartfony, przenośne konsole, tablety)

Adresaci szkolenia: 

Nauczyciele szkół podstawowych.

 

 

Cele: 

1.  Zapoznanie uczestników z objawami i skutkami uzależnienia dziecka od urządzeń multimedialnych (komputer, konsola, telefon komórkowy,  Internet).

2.  Wypracowanie działań profilaktycznych na terenie placówki (działania na gruncie szkolnym, z uczniami/dla uczniów, z rodzicami/dla rodziców).

3.  Przekazanie informacji o instytucjach/organizacjach/ośrodkach na terenie Polski pomagających dzieciom i młodzieży uzależnionym od urządzeń multimedialnych.

4.  Wiedza uzyskana na zajęciach stanowi podstawę do stworzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

 

Program: 

1. W jaki sposób dzieci korzystają z urządzeń multimedialnych ? prezentacja badań, dyskusja: ?Gadżetomania? wśród dzieci i młodzieży.

2. Objawy i skutki uzależnień od urządzeń multimedialnych (fizyczne, psychiczne, moralne, społeczne).

3.  Procedura wewnątrzszkolna ? wypracowanie szkolnej procedury działań na gruncie szkolnym, z uczniami/dla uczniów, z rodzicami/dla rodziców. Rady dla rodziców. Zasady dla dzieci.

4. Zapoznanie osób uczestniczących z ofertą ośrodków/instytucji pomocowych oraz z przydatnymi stronami internetowymi i publikacjami.

 

Metody:

Forma warsztatowa z uwzględnieniem takich technik jak: mini-wykład, dyskusja, burza mózgów, praca w podgrupach.  Zajęcia obrazowane będą prezentacją multimedialną.

 

Prowadzący: 

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorantka na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień z dziedziny kryminologii. Doświadczenie zawodowe ? przeprowadzenie ponad 300 godzin warsztatów i szkoleń skierowanych do dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, rodziców, specjalistów, w tym funkcjonariuszy policji, kuratorów i prokuratorów (zakres tematyczny szkoleń: bezpieczeństwo internetowe dzieci i młodzieży, nowoczesne technologie, profilaktyka cyberprzemocy, profilaktyka wykorzystywania seksualnego w świecie realnym oraz uwodzenie w Internecie). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Fundacji Kidprotect.pl przy projektach ?Szkoła Bezpiecznego Internetu?, ?Mądrzy Rodzice?, Stop pedofilom!?. Obecnie prowadzi szkolenia we współpracy z Fundacją Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury nt: ?CyberPomoc!? ? szkolenie dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania i zwalczania cyberprzemocy na Warmii i Mazurach? (dotychczas 240 godzin).

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.