Działanie w warunkach stresu

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

 

Cele:

1.      Dostarczenie wiedzy na temat mechanizmu powstawania stresu oraz psychologicznych podstaw budowania pozytywnej  samooceny.

2.      Trening zachowań redukujących stres w sytuacji trudnej.

3.     Trening umiejętności kształtowania, utrzymywania i przywracania pozytywnej samooceny w sytuacji trudnej.

 

 

Program: 

1.      Określenie typu osobowości poszczególnych uczestników szkolenia:

  • typ A – podatny na stres i związane z nim choroby,
  • typ B – odporny na stres i łatwo radzący sobie z jego skutkami.

2.      Ustalenie głównych czynników podtrzymujących stres u danej osoby:

  • brak umiejętności asertywnych  związanych z obroną swoich praw,  wyrażaniem  swoich oczekiwań niedostateczną świadomością własnego potencjału;
  • nierealistyczne  przekonania dotyczących własnej osoby (zbyt niska lub zbyt wysoka samoocena),
  • błędna ocena przyczyn, a także zakresu i czasu trwania skutków określonej sytuacji trudnej itp.

3.     Trening  zachowań redukujących napięcie w sytuacjach trudnych (trema, niepewność, zagrożenie, utrata nadziei).

4.       Kształtowanie postaw akcentujących własne pozytywne cechy w relacjach z  osobą sprawującą funkcję kierowniczą i o równorzędnym statusie.

 

Metody:

Ćwiczenia indywidualne i zespołowe, studium przypadku, symulacja.

 

Prowadzący:

Bożena Uścińska ? psycholog, trener. Specjalista w dziedzinie psychologii pracy, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. w zakresie komunikacji interpersonalnej, umiejętności interpersonalnych, motywowania pracowników, technik rozwiązywania konfliktów, syndromu wypalenia zawodowego. Autorka i współautorka wielu publikacji.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.