?Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskim systemie oświaty?

Adresaci szkolenia:

Rady pedagogiczne, kadra zarządzająca szkół i placówek.

 

Cele:
1.Zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącymi organizacji kształcenia oraz wsparcia uczniów wielojęzycznych i wielokulturowych w przezwyciężaniu trudności w procesie adaptacji do polskiego systemu edukacji.
2.Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozowania i zaspakajania potrzeb uczniów wielojęzycznych lub wywodzących się z odmiennych kultur.
3.Podkreślenie znaczenia włączania treści edukacji antydyskryminacyjnej w kontekście odmienności narodowej lub kulturowej uczniów do działań wychowawczych.
i profilaktycznych realizowanych w szkole.

Program:
1.Organizacja kształcenia cudzoziemców oraz uczniów z mniejszości narodowych i etnicznych w  świetle obowiązujących aktów  prawnych.
2.System wsparcia dla dzieci wielojęzycznych  i wielokulturowych, w tym m.in. pomoc psychologiczno-pedagogiczna, diagnoza uczniów wielokulturowych, specyfika edukacji uczniów romskich.
3.Odmienność narodowościowa i kulturowa a dyskryminacja.
4.Instytucje działające na rzecz edukacji cudzoziemców lub obywateli polskich wywodzących się z mniejszości narodowych i etnicznych.
5.Edukacja międzykulturowa w szkole – dobre praktyki.

 

 

Metody:

Metaplan,  dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, teksty źródłowe, metody warsztatowe, praca w małych grupach.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych, grupa max 15 osób, praca w pracowni informatycznej.

 

Prowadzący: Nauczyciel dyplomowany. Kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, geografii, przyrody, zarządzania szkołą. Od kilkunastu lat zajmuje stanowiska związane z pełnieniem nadzoru pedagogicznego, w tym jako dyrektor szkoły podstawowej i przedszkola. Ekspert ds. awansu zawodowego. Prelegent i organizator konferencji regionalnych i wojewódzkich poruszających problematykę edukacji uczniów wielokulturowych w polskim systemie oświaty. Doświadczenie
w prowadzeniu szkoleń dla rad pedagogicznych, asystentów edukacji uczniów romskich oraz kadry zarządzającej szkół i placówek. Autor publikacji na temat edukacji uczniów cudzoziemskich w polskiej szkole. Od 2014 r. członek zespołu doradczego ds. rumuńskich Romów.