Dziecko gotowe do szkoły

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.      Wspieranie przedszkola dziecka młodszego do gotowości szkolnej.

2.      Poznanie etapów rozwoju psychofizycznego dziecka przedszkolnego oparciu o psychologię społeczną.

3.      Wiedza na temat podstawowych narzędzi diagnozy gotowości szkolnej.

4.      Wskaźniki gotowości szkolnej dziecka przedszkolnego.

5.      Wyrównywanie deficytów, we współpracy z rodzicami: metody, techniki, narzędzia w celu zapewnienia powodzenia i sukcesu karierze szkolnej dziecka.

 

Program: 

1.      Elementarna wiedza z zakresu psychologii rozwojowej dziecka przedszkolnego w celu obserwacji ukierunkowanej na  etapu, jakim znajduje się dziecka w grupie przedszkolnej.

2.      Co to jest gotowość szkolna i jakie są jej wskaźniki?

3.      Zadania dla rodziców w zakresie kształtowania dojrzałości szkolnej.

4.      Rola przedszkola  w rozwoju  osobowości dziecka i przygotowania do sukcesów w szkole: opracowanie zestawu narzędzi diagnostycznych, metod i technik wspierających.

5.      Wypracowanie sposobu  dokumentowania postępów dziecka potrzebnych do określenia stopnia przyrostu umiejętności i zachowań w sytuacjach społecznych.

 

Metody:

Metaplan,  dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, teksty źródłowe, przykład debaty rodziców i przedstawicieli MEN- na temat gotowości szkolnej, praca w małych grupach, ?technika 356?.

  

 

Prowadzący: 

Doświadczony nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny, konsultant i kierownik  pracowni systemu doskonalenia, certyfikowany edukator programów edukacyjnych  MEN i CODN  autor projektów i programów grantowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.