Edukacja prawna? stosowanie Kpa w postępowaniach skargowych oraz sprawach dotyczących uczniów i wychowanków

Cele:
1. Zaznajomienie z podstawowymi zasadami postępowania administracyjnego.
2. Poznanie sposobów wszczęcia i rodzajów rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym.
3. Nabycie umiejętności wydania prawidłowej decyzji administracyjnej w szkole.
4. Zgodne z prawem rozpatrzenie skargi w szkole.

 

Program:
1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
2. Wszczęcie postępowania administracyjnego oraz postępowanie dowodowe.
3. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym, rodzaje i charakterystyka rozstrzygnięć.
4. Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy wydawaniu decyzji.
5. Weryfikacja decyzji ostatecznych (zmiana, uchylenie, stwierdzenie nieważności).
6. Postępowanie odwoławcze.
7. Skarga.

 

Metody:
wykład, kazusy, studia przypadków.

 
Prowadzący:
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Ukończył również na tym wydziale drugi kierunek studiów Administracja, specjalność: Zarządzanie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie logistyki. W 2001 r. przebywał na stypendium naukowym na LMU w Monachium i pracował w dziale prawnym Konsulatu Generalnego RP w Monachium. Od 2002 r. zajmuje się doradztwem prawnym oraz pozyskiwaniem funduszy unijnych dla przedsiębiorstw i jednostek samorządowych w Polsce. W 2005 r. odbył stypendium DAAD na Wydziale Ekonomii TU w Dreźnie. W 2007 r. otrzymał grant badawczy Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na realizację projektu w Instytucie Gospodarki Światowej w Kilonii. Ekspert w zakresie funduszy unijnych: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Redaktor merytoryczny periodyku „Pomoc finansowa UE dla przedsiębiorców 2007 – 2013” Beck Info Biznes. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z: polityki regionalnej UE, integracji gospodarczej UE, prawa konkurencji, prawa cywilnego i administracyjnego, ekonomii w szkołach wyższych Dolnego Śląska. Ekspert merytoryczny w programie „Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej” w Centrum Edukacji Obywatelskiej w  Warszawie. Program został wyróżniony przez Minister Edukacji Narodowej. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla szkół, jednostek sektora finansów publicznych i przedsiębiorców. Posiada doświadczenia zawodowe w prowadzeniu postępowań przetargowych i pomocy prawnej dla jednostek publicznych. Sprawował funkcję kuratora sądowego w wydziale karnym przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieście.  Współpracuje z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się w prawie UE, logistyce, prawie konkurencji, prawie zamówień publicznych. Doktoryzuje się na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor publikacji książkowych i artykułów na temat procesów integracji w UE i pomocy publicznej.

 

Czas trwania spotkania: 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa.

 

Koszt udziału w sieci: 250 zł od osoby.

 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa w spotkaniu sieci.