Efektywna współpraca nauczycieli w radzie pedagogicznej

Adresaci szkolenia:

rady pedagogiczne szkół

 

Cele:
Kształcenie umiejętności :
1) porządkowania wiedzy na temat ról w zespole zgodnie z profilem osobowości ,
2) dokonywania autodiagnozy  własnego stylu  realizowania zadań zespołowych,
3) efektywnego i kreatywnego rozwiązywania problemów  dydaktycznych i wychowawczych w zespole nauczycieli.

 

Program:

1.Autodiagnoza ról w zespole zgodnie z profilem osobowości.
2.Od rywalizacji do kooperacji czyli preferowana strategia na rozwiązywanie konfliktów w zespole
3.Zespołowa samocena  współpracy, efektów komunikacji interpersonalnej oraz  analiza procesu w procesie rozwiązywania problemów .
4.Wdrożenie kluczowych umiejętności pracy zespołowej do   budowania mostów interpersonalnych w radzie pedagogicznej  i relacjach z rodzicami .
5.Wypracowanie katalogu zasad pracy zespołowej zgodnie z kultura organizacyjną szkoły.

 

 

Metody:

prezentacja multimedialna, wykład interaktywny, test diagnostyczny, symulacja, autoprezentacja liderów zespołów, dyskusja, grupy eksperckie

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:

certyfikowany edukator MEN. Doświadczenie zawodowe: nauczyciel ? doradca metodyczny, nauczyciel – konsultant.
Autor programów kursów i warsztatów  grantowych, trener i ekspert w projektach edukacyjnych MEN, CODN, ORE, MCDN itp.