Efektywna współpraca nauczycieli w radzie pedagogicznej

Adresaci szkolenia:

Rady pedagogiczne szkół.

 

Cele:
Kształcenie umiejętności :
1. porządkowania wiedzy na temat ról w zespole zgodnie z profilem osobowości,
2. dokonywania autodiagnozy  własnego stylu  realizowania zadań zespołowych,
3. efektywnego i kreatywnego rozwiązywania problemów  dydaktycznych i wychowawczych w zespole nauczycieli.

Program:
1.Autodiagnoza ról w zespole zgodnie z profilem osobowości.
2.Od rywalizacji do kooperacji czyli preferowana strategia na rozwiązywanie konfliktów w zespole.
3.Zespołowa samocena  współpracy, efektów komunikacji interpersonalnej oraz  analiza procesu w procesie rozwiązywania problemów.
4.Wdrożenie kluczowych umiejętności pracy zespołowej do   budowania mostów interpersonalnych w radzie pedagogicznej  i relacjach z rodzicami.
5.Wypracowanie katalogu zasad pracy zespołowej zgodnie z kultura organizacyjną szkoły.

 

 

Metody:

prezentacja multimedialna, wykład interaktywny, test diagnostyczny, symulacja, autoprezentacja liderów zespołów, dyskusja, grupy eksperckie

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych, grupa max 15 osób, praca w pracowni informatycznej.

Prowadzący: certyfikowany edukator MEN.
Doświadczenie zawodowe: nauczyciel ?doradca metodyczny, nauczyciel -konsultant.
Autor programów kursów i warsztatów grantowych, trener i ekspert w projektach edukacyjnych MEN, CODN, ORE, MCDN itp.