Efektywne zarządzanie zasobami szkoły

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

 

Cele:
1.Wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania i zarządzania zasobami placówki.
2.Wykorzystywanie potencjału szkoły w doskonaleniu jakości pracy szkoły, tworzenia programów rozwojowych placówki.  
3.Tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz doskonalenia procesów zachodzących w szkole.  Podstawy teoretyczne i filozofia jakości pracy szkoły, jakości pracy pracowników.
4.Efektywne zarządzanie zasobami i jakością. Efektywne zarządzanie kompetencjami pracowników placówki.

 

Program:

1.Społeczeństwo Wiedzy ? Strategia Lizbońska.
2.Strategia Rozwoju Edukacji.
3.Jakość w teorii i praktyce. Filozofia jakości pracy.
4.Zasoby szkoły ? wykorzystanie w projektowaniu pracy.
5.Matryca umiejętności kluczowych pracownika.
6.Kompetencje kluczowe współczesnego pracownika.
7.Europejskie Ramy Kompetencji Kluczowych.
8.Budowanie systemowych rozwiązań doskonalenia kompetencji.
9.Efektywne Zarządzanie zasobami placówki.
10.Prawo oświatowe normujące system.
11.Autoewalucja jako pomiar efektywności działań.

 

Metody:

Aktywny wykład połączony z prezentacją, analiza problemu, analiza tekstu przewodniego, dyskusja, pytania i odpowiedzi, komunikaty,  prezentacja stanowisk, wymiana doświadczeń, warsztaty, metoda 4 kątów, kolorowe kapelusze.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, trzeci stopień specjalizacji zawodowej. Długoletni wicedyrektor szkoły,  twórca i organizator nowatorskich rozwiązań metodycznych, opracowanie i prowadzenie innowacji i eksperymentów, opracowania metodyczne dla nauczycieli, prowadzenie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli, wykładowca SN i KN, zajęcia na kursach kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, organizacja i kierownictwo kursów kwalifikacyjnych oraz doskonalących, szkolenia rad pedagogicznych, prowadzenie badań pedagogicznych, prowadzenie ewaluacji pracy szkól metodą ?Profil Szkoły?…