Efektywne zarządzanie zasobami szkoły

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

 

Cele:
1.Ukazanie zadań placówki i dorosłych w obszarze pracy z dzieckiem trudnym.
2.Analiza i określanie przyczyn powstawania sytuacji sprzyjających kształtowaniu się postaw trudnych.  
3.Rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb dziecka, sposoby rozpoznawania.  Diagnozowanie ucznia trudnego ? opracowanie profilu.
4.Poznanie skali zaburzeń w zachowaniu ucznia.   
5.Projektowanie działań w placówce w obszarze pracy z uczniem trudnym ? rozwiązania systemowe. Współpraca i współdziałanie nauczycieli oraz rodziców budowaniu i wdrażaniu systemowych rozwiązań pracy z uczniem trudnym.

Program:

1.Uczeń trudny, trudna sytuacja, agresja, przemoc, cierpienie.
2.Charakterystyka ucznia trudnego ? wskaźniki zachowań.
3.Przyczyny trudności –  czynniki determinujące. Modele.
4.Skala zaburzeń w zachowaniu ? wyniki badań pedagogicznych.
5.Diagnoza ucznia trudnego. Profil ucznia trudnego ? kryteria.
6.Źródła konfliktu i sytuacji konfliktowych w szkole.  
7.Zachowania dziecka wobec sytuacji konfliktowych.
8.Stan emocjonalny. Zachowania. Komunikaty werbalne i niewerbalne.
9.Strategie wobec sytuacji konfliktowych. Rola podmiotów.
10.Trudna sytuacja, trudne zachowanie ? zapobieganie.
11.Projektowanie działań ? rozwiązania systemowe w szkole.
12.Współpraca i współdziałanie z rodzicami i instytucjami.

 

 

Metody:
Prezentacja, wykład aktywny, dyskusja, praca  indywidualna, analiza problemów, analiza tekstu przewodniego, TGN, metoda 4 kątów, wymiana doświadczeń, indywidualne refleksje i spostrzeżenia.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

Prowadzący:  mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, trzeci stopień specjalizacji zawodowej. Długoletni wicedyrektor szkoły,  twórca i organizator nowatorskich rozwiązań metodycznych, opracowanie i prowadzenie innowacji i eksperymentów, opracowania metodyczne dla nauczycieli, prowadzenie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli, wykładowca SN i KN, zajęcia na kursach kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, organizacja i kierownictwo kursów kwalifikacyjnych oraz doskonalących, szkolenia rad pedagogicznych, prowadzenie badań pedagogicznych, prowadzenie ewaluacji pracy szkól metodą ?Profil Szkoły?…