Ewaluacja pracy szkoły/przedszkola ? uspołecznienie procesu.

 Edukacja do uczenia się stawia przed nauczycielami zadanie takiego budowania oferty edukacyjnej, która umożliwi uczniom pełen rozwój. Zbieranie, analizowanie i interpretowanie informacji o skuteczności podejmowanych w placówce działań pozwala aktywnie rozwiązywać autentyczne problemy, kryzysy i konflikty.

 

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele, dyrektorzy i pracownicy oświaty.

 

 

Cele:

1.Wskazanie ważnej roli wszystkich pracowników szkoły/placówki (całej społeczności szkolnej/placówki) w doprowadzaniu do jakościowego jej rozwoju (rozumianego, jako coraz wyższego poziomu spełniania wymagań państwa)

2. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: W jaki sposób tworzyć i utrwalać w szkole kulturę ewaluacji? Jak w procesie edukacyjnym zbierać informacje o rozwoju ucznia? W jaki sposób wspólnie, w radzie pedagogicznej analizować informacje i wyciągać wnioski umożliwiające podejmowanie działań służących jakościowemu rozwojowi.

 

 

Program:

1. Założenia nowego nadzoru pedagogicznego ? mini wykład, dyskusja

? wymagania opisane przez państwo a szkolne wskaźniki ich realizacji,

? założenia organizacji uczących się, warunki uczenia się nauczycieli i zespołowego rozwiązywania problemów

2. Monitorowanie efektów kształcenia. Źródła informacji ? ćwiczenia

? sposoby analizowania wyników egzaminów zewnętrznych

? wypracowanie wewnątrzszkolnych metod i narzędzi zbierania informacji o osiągnięciach uczniów

? analiza uzyskiwanych informacji i formułowanie wniosków

3. Opisanie szkolnych wskaźników realizacji procesów edukacyjnych- ćwiczenia

? analiza działań w zakresie kształcenia i wychowania

? sposoby diagnozowania postaw, potrzeb i oczekiwań uczniów

4. Proces ewaluacji – ćwiczenia

? opisanie założeń i warunków dobrej ewaluacji

? omówienie poszczególnych etapów procesu

? ustalenie warunków realizacji ewaluacji i możliwości wykorzystania raportu

 

Metody:

Warsztaty, mini wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

 

Prowadzący:

Nauczyciel dyplomowany, pedagog, edukator w zakresie efektywnego zarządzania i uczenia się w organizacji, budowania zespołów, doskonalenia komunikacji i budowania kultury organizacyjnej. Prowadzi szkolenia dla pracowników nadzoru pedagogicznego wykorzystując swoje doświadczenia z pracy na stanowisku dyrektora i wizytatora. Specjalizuje się w zakresie mierzenia jakości pracy szkoły, roli zawodowej dyrektora i wizytatora oraz w zakresie rozwoju organizacyjnego szkoły. Posiada własne opracowania i raporty w zakresie mierzenia jakości pracy szkoły.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.
 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia po zgłoszeniu się min. 6 uczestników. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w trybie ciągłym.
 

Szkolenie obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 

Koszt: do ustalenia.