Ewaluacja wewnętrzna – od projektu ewaluacji do sprawozdania (raport) z ewaluacji. Całoroczna opieka nad pracą zespołów ds. ewaluacji

Adresaci szkolenia:
Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

 

 

 

Cele:
1. Nauczyciel po szkoleniu:

– potrafi stworzyć projekt ewaluacji,

– potrafi na podstawie projektu ewaluacji opracować narzędzia badawcze,

– opracowuje harmonogram ewaluacji na rok szkolny.

 

 

Program:

Etap I: jak opracować projekty i narzędzia badawcze do ewaluacji wewnętrznej prowadzonej przez zespoły nauczycieli ? praktyczne warsztaty szkoleniowe (wrzesień – październik 2013).

W programie szkolenia:

Jak należy rozumieć definicję ewaluacji przyjętą w rozporządzeniu?

– Ewaluacja w praktyce szkolnej a teoria ewaluacji, czyli o tym, jak nie komplikować pracy szkoły?

– Zasady projektowania ewaluacji wybranych wymagań wobec szkół i placówek.

– Metody zbierania danych w ewaluacji.

– Zasady konstruowania narzędzi badawczych do ewaluacji.

– Opracowanie harmonogramu ewaluacji na rok szkolny 2013/2014.

– Wykorzystanie wyników ewaluacji w praktyce szkolnej.

Podczas warsztatów zostaną wypracowane przez nauczycieli projekty ewaluacji wybranych wymagań MEN, narzędzia badawcze oraz harmonogram ewaluacji na rok szkolny 2013/2014.

ETAP II: analiza i ocena zgromadzonego w toku ewaluacji wewnętrznej materiału badawczego (marzec/kwiecień 2014r.).

W programie:

– ustalenie ? w jaki sposób i jakie informacje zgromadził zespół ds. ewaluacji zgodnie z harmonogramem;

– projekt ewaluacji jako podstawa do analizy zgromadzonego materiału badawczego;

– pytania kluczowe a zaprojektowane metody badawcze;

– ustalenie źródeł pozyskanych informacji ? narzędzia badawcze;

– uzyskane informacje ? jakie są wyniki ewaluacji wewnętrznej?

ETAP III: opracowanie sprawozdania (raportu) z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej ? wyniki i wnioski wypływające z prowadzonej ewaluacji (maj, czerwiec 2014 r.)

W programie:

– przykładowa struktura raportu (sprawozdania);

– zespołowe opracowanie raportu ? wyniki ewaluacji;

– jak formułować  wnioski z ewaluacji wewnętrznej?

– jak wykorzystać ewaluację wewnętrzną do doskonalenia jakości pracy szkoły?

 

 

Metody:
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, ćwiczenia w grupach.

 

 

Prowadzący:
Pedagog, doświadczony trener, edukator z kwalifikacjami uznanymi na podstawie dorobku zawodowego przez Ministra Edukacji Narodowej. Brał udział w projektach związanych z wdrażaniem zmian w systemie edukacji: TERM, Nowa Szkoła, System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Obsługa platformy ? system doskonalenia nauczycieli, Realizacja grantu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów, szkoleń rad pedagogicznych oraz konsultacji dla dorosłych.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.