Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

RADA PEDAGOGICZNA – KOMPETENCJE ZAWODOWE:

?    sposoby podnoszenia jakości kształcenia w efektywnej szkole – więcej…

?    skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne – więcej…

?    przeciwdziałanie przemocy w szkole – więcej…

?    budowanie wizerunku szkoły – metody – więcej…

?    budowanie zespołów wspomagających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – więcej…

?    ewaluacja wewnętrzna w szkole – więcej…

?    inne – więcej…

 

 

RADA PEDAGOGICZNA – KOOPERACJA I EFEKTYWNOŚĆ:

?    rozwiązywanie konfliktów – więcej…

?    asertywność w kontaktach służbowych – więcej…

?    komunikacja interpersonalna w szkole – więcej…

?    integracja i współpraca w zespole – więcej…

?    inne – więcej…

 

 

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM I LOKALNYM:

?    relacje z rodzicami – więcej…

?    budowanie relacji z absolwentami. Kontekst nadzoru pedagogicznego – więcej …

?    budowanie relacji ze środowiskiem zewnętrznym szkoły. Kontekst nadzoru pedagogicznego – więcej …

?    budowanie tożsamości i wizerunku szkoły – więcej …

?    metody budowania wizerunku szkoły/przedszkola w oczach uczniów, rodziców i środowiska lokalnego –          więcej…

?    promocja szkoły i wartości edukacji. Kontekst nadzoru pedagogicznego – więcej …

?    skuteczna współpraca ze środowiskiem lokalnym = Public Relations i promocja – więcej…

 

 

 

PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH:

?    zaburzenia okresu dojrzewania: depresja młodzieńcza – więcej…

?    rozpoznawanie uzależnień: alkohol, narkotyki, komputer – więcej…

?    działania profilaktyczne przeciwdziałające uzależnieniu od urządzeń multimedialnych (smartfony,przenośne konsole, tablety) – więcej…

?    praca z uczniem z orzeczonymi dysfunkcjami: niepełnosprawność intelektualna, sensoryczna,somatyczna, autyzm, ADHD, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym –           więcej…

?    rozpoznawanie objawów: przemocy w rodzinie, molestowania – więcej …

?    sposoby postępowania wobec ucznia z rodziny dysfunkcyjnej – więcej…

?    niepełnosprawni wśród sprawnych – więcej…

?    dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia dysfunkcyjnego – więcej…

 

 

 

NAUCZYCIEL – ROZWÓJ OSOBISTY:

?    awans zawodowy – więcej…

?    przeciwdziałanie stresowi i wypalaniu zawodowemu – więcej…

?    budowanie autorytetu nauczyciela – więcej…

?    emisja głosu – więcej…

?    skuteczny wychowawca – więcej…

?    inne – więcej…

 

 

 

ROZWÓJ UCZNIÓW:

?    trening skutecznego komunikowania się z uczniem – więcej …

?    techniki motywujące i aktywizujące uczniów – więcej…

?    motywowanie uczniów do zmiany zachowań – więcej…

?    negocjacje i mediacje w kontakcie z uczniem – więcej…

?    praca z uczniem zdolnym – więcej…

?    zarządzanie konfliktem – więcej…

?    motywowanie uczniów – więcej…

?    ocenianie – więcej…

 

 

 

INNE: – więcej…