Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE w szkole ogólnodostępnej jako podstawa pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.

 

Cele:

1.        Zapoznanie z przepisami prawa oświatowego.

2.        Podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze diagnozowania potrzeb oraz możliwości uczniów.

3.        Wsparcie w zakresie dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.

4.        Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

 

Program:

1.  Włączanie uczniów niepełnosprawnych do kształcenia we wszystkich typach szkół i placówek, w tym szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, jako element elastycznego systemu kształcenia w Polsce. Obowiązki państwa w tym zakresie oraz organów prowadzących, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni.

2. Diagnoza, jako rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Specyfika dysfunkcji i jej objawów, rola współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

3.  Zespołowa formuła pracy nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem ze SPE prowadząca do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz oceniania skuteczności podejmowanych działań. Indywidualizacja wymagań, dostosowanie treści, metod i organizacji pracy do możliwości psychofizycznych ucznia, konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

 

Metody:

Aktywizujące metody, dyskusja związana z wykładem.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.