Innowacja i eksperyment pedagogiczny oraz dokumentacja nauczyciela przedszkola

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy i nauczyciele wychowania przedszkolnego.

 

Cele ogólne: 

1.      Zaznajomienie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie tematu szkolenia.

2.      Przybliżenie i ukazanie różnic terminologicznych.

3.      Pokazanie sposobów  wyboru treści z podstawy programowej, które warto wzbogacić, poszerzyć.

4.      Pokaz sposobów budowania programów innowacyjnych.

5.      Zapoznanie z niezbędną  dokumentacją obowiązującą w przedszkolu.

 

Cele szczegółowe:

1.      Praktyczna interpretacja  obowiązujących przepisów prawa.

2.      Wykazanie różnic i podobieństw w tworzeniu i rozumieniu programów.

3.      Praktyczne ćwiczenie i dokonywanie wyborów tematyki w/w programów, wskazywanie celowości poszerzania zakresów tematycznych z podstawy programowej.

4.      Ćwiczenia w budowaniu fragmentów programu.

5.      Ćwiczenia w sporządzeniu zestawu dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.

 

Zakładane efekty szkolenia:

1.      Nauczyciele poznali przepisy prawa dotyczące tworzenia i wdrażania programów innowacyjnych i eksperymentów pedagogicznych.

2.      Potrafią, w oparciu o podstawę programową, wybrać treści, które warto wzbogacić.

3.      Wiedzą jak, potrafią zbudować zespół do tworzenia  programu innowacyjnego według ustalonych procedur.

4.      Orientują się, jaką dokumentację powinni przygotować i przechowywać, w jaki sposób zgłaszać organowi nadzorującemu.

 

Program: 

1.      Pojęcie innowacji, eksperymentu i nowatorstwa pedagogicznego

2.      Rodzaje innowacji; etapy tworzenia.

3.      Innowacja i eksperyment w świetle rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r.

4.      Nauczyciel jaki inicjator nowoczesnych rozwiązań pedagogicznych.

5.      Dokumentacja związana z innowacją i eksperymentem.

6.      Katalog możliwych, przykładowych programów, różnorodność jako wartość programów.

7.      Ramy budowy  programu, przykładowa struktura i zasady ewaluacji programu.

 

Metody:

Wykład, pokaz, ćwiczenia,  symulacje, warsztaty.

 

Prowadzący: 

Szkolenie poprowadzi trener, szkoleniowiec, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, absolwentka Polonistyki (1968-1973) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Stowarzyszenia Edukatorów, ekspert ds. oświaty w gminie i pełnomocnik Burmistrza (od 1998), autorka i współautorka publikacji, ekspert ds. szkoleń, opinii i badań związanych z zarządzaniem oświatą, autorka projektów edukacyjnych, szkoleń w różnym zakresie, m.in. zbierania informacji o jakości pracy szkół ? projektowanie i promowanie rozwoju lokalnego, komunikacji społecznej; praktyk promujący metody pracy i ocenianie szkolne, wyzwalające motywację do ustawicznego uczenia się.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.