Innowacyjne formy pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole ponadgimnazjalnej1

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne szkół ponadgimnazjalnych.

 

Cel ogólny:

Poszukiwanie  innowacyjnych oddziaływań wychowawczo-opiekuńczych na kształtowanie postaw ucznia sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu (rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 29 sierpnia 2012 roku).

 

Cele szczegółowe:

Uczestnik szkolenia:

1. Otrzyma kompendium wiedzy na temat innowacji i zweryfikuje słowniczek pojęć kluczowych do rozumienia założeń programu wychowawczo-opiekuńczego.
2. Dokona rozpoznania  własnych zasobów  innowacyjnych.
3. Określi priorytetowe problemy  wychowawcze do rozwiązania przy pomocy  innowacji pedagogicznych.
4. Oceni stopień przydatności narzędzi do diagnozowania problemów szkoły.
5. Pozna nowe formy  wspierania oddziaływań wychowawczych stosowane w różnych  szkołach.
6. Zaproponuje sposoby  promocji innowacyjnych rozwiązań do celów marketingowych szkoły.

 

Program: 

1. Kategorie i  rodzaje innowacji, stopnie kreatywności innowacyjnej, źródła innowacji, typy autorstwa.
2. Ustalenie jednoznacznego rozumienia pojęć dotyczących zadań szkoły w zakresie opieki i  wychowywania.
3. Identyfikacja i ocena zasobów szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców, środowiska) niezbędnych do uruchomienia kreatywnych  działań wychowawczych.
4. Narzędzia diagnozowania potrzeb uczniów  jako źródło informacji do ustalenia priorytetów w kształceniu  umiejętności społecznych.  
5. Nauczyciel ?reżyserem sytuacji wychowawczych? (na podstawie: A. Gurycka, O sztuce wychowania, dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa 1997).
6. Propozycja ?repertuaru? nowych form pracy opiekuńczo-wychowawczej: wybór, modyfikacja, adaptacja do potrzeb szkoły.
7. Inspirowanie nauczycieli do wdrożenia  innowacyjnych programów profilaktycznych i treningów interpersonalnych dla uczniów.
8. Promocja innowacyjnych form pracy wychowawczej szkoły w działaniach marketingowych szkoły jako element ewaluacji odroczonej.

 

Metody:

Prezentacje multimedialne, wybrane techniki dyskusji, praca w grupie metodą 666, ?rybi szkielet?, zespołowa mapa mentalna, diamentowe uszeregowanie, prezentacja materiałów dydaktycznych i  bibliografia literatury pomocniczej.

 

Prowadzący: 

Szkolenie prowadzi doświadczony nauczyciel, doradca metodyczny, konsultant ds. edukacji humanistycznej, ekspert komisji ds. awansu zawodowego. Jako certyfikowany edukator MEN doskonaliła zawodowo pracowników oświaty  w grupach  docelowych  największych programów kaskadowych  MEN w zakresie komunikacji społecznej, zarządzania oświatą, zmianą, kierowania zespołem, doskonalenia pracowników organizacji, wspierania rozwoju osobistego i zawodowego. Jest autorem i  realizatorem programów profilaktycznych, efektywnego nauczania i wychowania w szkole oraz  uczenia się metodami zorientowanymi na ucznia.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia