Innowacyjne formy pracy opiekuńczo ? wychowawczej w szkole

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.      Poszukiwanie  innowacyjnych oddziaływań wychowawczo – opiekuńczych 
na kształtowanie postaw ucznia sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu (na podstawie nowego rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 29 sierpnia 2012 roku).

2.      Uczestnik szkolenia:

–          otrzyma kompendium wiedzy na temat innowacji i zweryfikuje słowniczek pojęć kluczowych do rozumienia założeń programu wychowawczo- opiekuńczego,

–          dokona rozpoznania  własnych zasobów  innowacyjnych,

–          określi priorytetowe problemy  wychowawcze do rozwiązania przy pomocy  innowacji pedagogicznych,

–          oceni stopień przydatności narzędzi do diagnozowania problemów szkoły,

–          pozna nowe formy  wspierania oddziaływań wychowawczych stosowane w różnych  szkołach,

–          zaproponuje sposoby  promocji innowacyjnych rozwiązań do celów marketingowych szkoły.

 

Program:

1.      Kategorie i  rodzaje innowacji, stopnie kreatywności innowacyjnej, źródła innowacji, typy autorstwa.

2.      Ustalenie jednoznacznego rozumienia pojęć dotyczących zadań szkoły w zakresie opieki i wychowywania.

3.      Identyfikacja  i ocena zasobów szkoły ( nauczycieli, uczniów, rodziców, środowiska) niezbędnych do uruchomienia kreatywnych działań wychowawczych.

4.      Narzędzia diagnozowania potrzeb uczniów  jako źródło informacji do ustalenia priorytetów w kształceniu  umiejętności społecznych.  

5.      Nauczyciel ?reżyserem sytuacji wychowawczych?.

6.      Propozycja ?repertuaru? nowych form pracy opiekuńczo – wychowawczej: wybór, modyfikacja, adaptacja do potrzeb szkoły.

7.      Inspirowanie nauczycieli do wdrożenia  innowacyjnych programów np.: profilaktycznych i treningów interpersonalnych dla uczniów.

8.      Promocja innowacyjnych form pracy wychowawczej szkoły w działaniach marketingowych szkoły jako element ewaluacji  odroczonej.

 

Metody:

Prezentacje multimedialne, wybrane techniki dyskusji, praca w grupie metodą 666, ?rybi szkielet?, zespołowa mapa mentalna, diamentowe uszeregowanie,  prezentacja materiałów dydaktycznych i  bibliografia literatury pomocniczej.

 

Prowadzący: 

Doświadczony nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny, konsultant i kierownik  pracowni systemu doskonalenia, certyfikowany edukator programów edukacyjnych  MEN i CODN  autor projektów i programów grantowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.