Jak opracować koncepcję pracy szkoły?

Adresaci szkolenia:

Rady pedagogiczne, kadra zarządzająca szkołami i placówkami

 

Cele:
1.Opracowanie i wdrożenie narzędzi oraz procedur służących wypracowywaniu koncepcji pracy szkoły i określeniu pożądanych kierunków rozwoju przez całą społeczność szkolną, we współpracy z rodzicami uczniów oraz partnerami zewnętrznymi.
2.Doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej szkoły w zakresie spójnego działania osób i organów odpowiedzialnych za opracowanie, realizację, analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy.
3.Promowanie kultury dialogu w kontekście budowania i realizacji koncepcji pracy szkoły, uwzględniającej potrzeby uczniów, specyfikę szkoły oraz wymagania zewnętrzne  i oczekiwania środowiska lokalnego.

 

Program:

1.Czym jest koncepcja pracy szkoły ?
2.Wskazanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych będących podstawą tworzenia koncepcji pracy szkoły.
2.1.Określenie standardów i zadań do realizacji, jakie stawiają przed szkołą przepisy prawa.
2.2.Analiza wyników badań wewnętrznych (ewaluacja wewnętrzna, monitoring realizacji dotychczasowej koncepcji pracy szkoły, analiza SWOT, itp.) i zewnętrznych (ewaluacji zewnętrzna, badania naukowe w zakresie uczenia się itp.).
2.3.Ustalenie wizji, misji i sylwetki absolwenta w kontekście prognozowanych zmian w edukacji i wyzwań XXI wieku.
3.Wpływ oczekiwań przedstawicieli społeczności lokalnej oraz modeli współpracy na wyznaczanie priorytetów i zadań wymagających uwzględnienia w koncepcji pracy szkoły.
3.1.kategorie partnerów szkół.
3.2.rodzaje, zasady i funkcje współpracy z partnerami zewnętrznymi.
3.3.czynniki wspierające i utrudniające nawiązanie efektywnej współpracy z partnerami lokalnymi.
3.4.przykłady współpracy obligatoryjnej i dobrowolnej.
4.Procedury okresowego analizowania (ewaluacji/monitorowania) koncepcji pracy szkoły.
5.Opracowanie własnego modelu koncepcji pracy szkoły.

 

Metody:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia w parach i grupach, film, dyskusja moderowana

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:

Nauczyciel dyplomowany. Kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, geografii, przyrody, zarządzania szkołą. Od kilkunastu lat zajmuje stanowiska związane z pełnieniem nadzoru pedagogicznego, w tym jako dyrektor szkoły podstawowej i przedszkola. Ekspert ds. awansu zawodowego. Prelegent i organizator konferencji regionalnych i wojewódzkich. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla rad pedagogicznych oraz kadry zarządzającej szkół i placówek.