Jak skutecznie prowadzić koło teatralne

Adresaci szkolenia:

Program szkolenia adresowany jest do:

nauczycieli różnych specjalności, wszystkich typów szkół, którzy:
?Zajmują się edukacją teatralną oraz prowadzą koła i klasy teatralne.
?Stosują, wspomagające rozwój uczniów, twórcze metody warsztatowe.

nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, gimnazjalnej i licealnej, którzy:
?Prowadzą teatralne formy aktywności dzieci i młodzieży.
?Pragną poznać różnorodne formy teatralne; zabawowe, ruchowe, plastyczne, skutecznie stymulujące rozwój.
?Stosują różnorodne formy edukacji (zabawa, teatr, drama).

instruktorów teatralnych, animatorów kultury, terapeutów, którzy:
?Prowadzą teatry dziecięce i młodzieżowe, oraz zajmują się teatrem amatorskim.
?Chcą poznać podstawy reżyserii, aktorstwa oraz różnorodne formy teatralne (teatr dramatyczny, plastyczny, zabawy).
?Prowadzą projekty artystyczne i edukacyjne związane z teatrem, sztuką i kulturą.
?Pragną poznać twórcze formy pracy z dziećmi i dorosłymi możliwe do zastosowania w terapii i arteterapii.

 

Cele:
?Poznanie form pracy, pozwalających uruchomić własny potencjał twórczy słuchaczy, rozbudzających ich wrażliwość artystyczną i służących rozwojowi ich kultury teatralnej, wyobraźni i kreatywności.
?Nauka stosowania różnorodnych form teatru i sztuki w edukacji.
?Nauka prowadzenia edukacji metodami zabawowymi i warsztatowymi.
?Wspólna analiza tekstu dramatycznego oraz budowanie na jego podstawie krótkich etiud tematycznych.
?Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi aspektami współpracy pomiędzy aktorem a reżyserem.

 

Program:

Blok I
1. Elementy podstawowych zadań aktorskich.
Zakres tematyczny:
-Nauka podstawowego warsztatu aktorskiego: nabycie świadomości ciała, gestu i słowa.
-Prezentacja różnorodnych technik aktorskich.
-Nauka pracy z partnerem scenicznym.
-Ukazanie zasad poruszania się w sytuacjach scenicznych.
-Kształtowanie świadomości scenicznej.
-Ukazanie różnorodnych możliwości budowy roli: psychologicznej, antypsychologicznej, muzycznej, plastycznej.

2.Praktyczne podstawy pracy teatralnej.
Zakres tematyczny:
-Ruch. Doświadczanie różnych jakości ruchu (energii, rytmu, czasu, dynamiki).
-Kontakt. Ćwiczenia oparte na wzajemności, pozbywanie się lęków i oporów w kontakcie z partnerem scenicznym.
-Koncentracja. Kształcenie umiejętności koncentracji i rozluźniania.
-Wyobraźnia. Rozbudzenie wyobraźni poprzez twórcze doświadczanie ciała.
-Słowo. Praca z muzycznością i rytmiką tekstu, budowanie krótkich etiud opartych na prozie i wierszu.
-Przedmiot. Nauka umiejętności pracy z rekwizytem scenicznym.

Blok II
1.Podstawy reżyserii.
Zakres tematyczny:
-Reżyser a aktor. Ukazanie relacji.
-Nauka umiejętności analizy tekstu (dramatu, bajki, opowiadania).
-Sceniczna realizacja fragmentów wybranych tekstów w formie etiudy teatralnej.


Metody:

– warsztat z zakresu umiejętności teatralnych,
– analiza wybranych tekstów mogących stanowić podstawę scenariusza teatralnego (bajki, dramatu, opowiadania).

 

Czas trwania szkolenia: 6  godzin dydaktycznych

 

Prowadzący: 

reżyser teatralny, wykładowca praktyki i teorii teatralnej. Spektakle teatralne Michała Rzepki zdobyły wiele nagród, a ich prezentacje miały miejsce m.in. w Teatrze Nowym w Łodzi, Teatrze Małym, Teatrze im. St. Jaracza w Olsztynie czy w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.
Doświadczenie dydaktyczne zdobył podczas zajęć prowadzonych w Łódzkiej Szkole Filmowej (PWSFTviT), Ośrodku Kształcenia Nauczycieli w Łodzi