Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?

Adresaci szkolenia:

Wychowawcy klas, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni.

 

Cele:

1. Nabycie umiejętności właściwego reagowania na zachowania prowokacyjne uczniów.  

2. Wykształcenie umiejętności rozmowy z uczniem przejawiającym zachowania konfrontacyjne.

3. Zapoznanie się uczestników z podstawowymi zasadami komunikacji bez przemocy.

4. Umiejętność stworzenia systemu zasad i konsekwencji zmniejszających ryzyko wystąpienia zachowań konfrontacyjnych uczniów.

 

Program:

1. Kiedy reagować, kiedy ignorować?

a. zachowania naruszające dyscyplinę w klasie

b. cele niewłaściwych zachowań uczniów

2. Komunikacja z uczniem przejawiającym zachowania prowokacyjne:

a. język ciała (komunikacja niewerbalna)

b. oświadczenia (język „ja”)

c. aktywne słuchanie – dotarcie do źródła problemu

c. Pytania „Co? – Jak” oraz „Trio Glassera”

d. Arkusz przemyśleń

e. Postawa stanowcza (wg Roberta McKenzie)

3. Podstawowe zasady komunikacji bez przemocy opierającej się na potrzebach:

a. spostrzeżenia

b. uczucia

c. potrzeby

e. prośby

4. Budowanie systemu zasad i konsekwencji:

a. zasady klasowe

b. kontinuum postępowania nauczyciela w klasie

c. szkolny system dyscyplinarny

5. Metody pracy z uczniem (lub grupą uczniów) przejawiającymi zachowania prowokacyjne:

a. metoda konstruktywnej konfrontacji

b. metoda nowego startu 

 

Metody:

Warsztat, miniwykład, scenki.

 

Prowadzący:

? psycholog, edukator i coach, pracował osiem lat jako psycholog w gimnazjum w Krakowie. Zajmuje się m.in. takimi zagadnieniami jak agresja i przemoc w szkole, dyscyplina w klasie, budowanie szkolnych systemów dyscyplinarnych oraz programów profilaktyki, motywowanie uczniów do pracy i właściwego zachowania, ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna szkół i placówek oświatowych. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i doświadczenie coachingowe.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.