Każdy ma wielki talent? Jak motywować uczniów?2

Adresaci szkolenia:

rada pedagogiczna

 

Cele:
Nauczycielki i nauczyciele po szkoleniu:
1.Umieją dokonywać właściwej samooceny.
2.Umiejętne obserwują siebie i  uczniów w życiu szkolnym i domowym.
3.Formułują jasne cele w pracy grupowej, klasowej, indywidualnej.
4.Rozpoznają przeszkody w motywowaniu do nauki,  destrukcyjne zjawiska w grupie.
5.Wychowawca potrafi pracować w zespole i przyjmować różne role,  potrafi  analizować motywy i wzory zachowań członków grupy, z którą pracuje w celu podnoszenia efektów nauczania i odnoszenia sukcesów uczniów w nauce – szkole i w prywatnej  przestrzeni życia.

 

Program:

1.Każdy ma wielki talent? Poznajmy się.
2.Znaczenie twórczego myślenia w osiąganiu sukcesu. Krótki warsztat.
3.Poznanie własnych możliwości. Zasoby.
4.Umiejętność rozpoznawania, nazywania  potrzeb dotyczących organizacji czasu i umiejętności gospodarowania własnym potencjałem.
5.Stany Ja,  poganiacze – wg. R. Rogoll, ( lub E. Berne).
6.Sztuka jako forma twórczego myślenia, siła komunikacji.
7.Warunki niezbędne do osiągania sukcesu w szkole.
8.Informacja zwrotna ? 5 kluczowych umiejętności, 20 zasad organizacji czasu.
9.Rozpoznanie własnych zalet i wad- dokonywanie właściwej samooceny. Umiejętność nagradzania siebie i innych – ,,głaski?.

 

Metody:

studia przypadków
– dające możliwość spojrzenia na zagadnienie przez pryzmat doświadczeń innych
– pozwalające przyjrzeć się zdiagnozowanym sytuacjom,
 gry symulacyjne
– pozwalające na sprawdzenie zdobytej wiedzy w czasie symulowanych rozwiązań
podsumowania
– dające sposobność na syntezę wiedzy i uogólnienie wniosków
– pozwalające stworzyć dla każdego z uczestników indywidualny plan rozwoju
metody aktywne( np. drama), trening komunikacji poprzez,, przeżywanie?, humor i zabawa.
 testy  pozwalające na poznanie własnych zasobów

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
aktorka ( ukończyła Państwową Wyższa Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie spec. aktorstwo dramatyczne), pedagog, wykładowca  UAM  w Poznani, certyfikowany terapeuta Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros  w zakresie teatroterapii,  lif- coauch (profesjonalne wspieranie rozwoju ludzi w obszarze całego swojego życia, w holistycznym jego rozumieniu, poprawienie komunikacji międzyludzkiej?), przed uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Transforming Communication?.  Od wielu lat aktywnie uprawia zawód aktorski, prowadzi szereg szkoleń z zakresu komunikacji, umiejętności społecznych, twórczego myślenia, warsztatów teatralnych, treningów motywacyjnych.  Często pracuje z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi. Jest oddanym swojej pracy wykładowcą. Kocha ludzi i świat. Akceptuje siebie.