Kompetencje nauczyciela współczesnej szkoły

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, rady pedagogiczne

 

 

Cele:
Realizacja szkolenia sprawi, iż uczestnik:
1.Dokona refleksji nad własnymi umiejętnościami w zderzeniu z wymogami współczesnej dydaktyki.
2.Zrozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności jako nauczyciel, tutor, coach.

 

 

Program:

1.Podstawowe kompetencje współczesnego nauczyciela a akty prawne.
2.Coachingowe podejście do nauczania.
3.Nauczyciel a jego umiejętności coachingowe.
4.Wykorzystanie umiejętności coachingowych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

Metody:

1.Mini wykład z wykorzystaniem prezentacji.
2.Praca grupowa z wykorzystaniem technik aktywizujących.
3.Dyskusja moderowana.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:

Nauczycielka dyplomowana matematyki, wicedyrektor gimnazjum. Ukończyła również studia podyplomowe z nadzoru pedagogicznego i ewaluacji oraz z filozofii i etyki. Jest egzaminatorem OKE, ekspertem ds. awansu zawodowego, certyfikowanym edukatorem. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych w różnych typach szkół. Współpracuje z instytucjami pozarządowymi pracującymi na rzecz edukacji realizując projekty, warsztaty oraz szkolenia dla nauczycieli, w tym szkolenia e-learningowe. Jest autorką i współautorką publikacji, w tym materiałów edukacyjnych i materiałów szkoleniowych dla nauczycieli.