Komunikacja interpersonalna. Techniki Autoprezentacji.

Adresaci szkolenia:

Umiejętność prezentacji oraz komunikacji interpersonalnej jest niezbędna każdej osobie, która w swojej pracy zawodowej ma za zadanie przekonać słuchacza do swojego zdania, produktu, usługi czy pomysłu. Szczególnie jest ona korzystna dla takich grup zawodowych jak nauczyciele, menadżerowie czy lektorzy.

 

Cele:
1. Nauka formułowania i dobierania środków przekazu w zależności od słuchaczy miejsca i celu.
2. Trening pozytywnej prezentacji i odporności na ekspozycję społeczną.
3. Nauka komunikacji interpersonalnej ? zdobywanie umiejętności integrowania grupy, a także kształtowania jej liderów.
4. Pogłębianie relacji między uczestnikami szkolenia.
5. Ukazanie takich narzędzi komunikacyjnych, które powodują wywieranie określonego wrażenia na odbiorcy.
6. Pokonanie barier komunikacyjnych.
7. Uruchomienie własnej ekspresji, jako skutecznego instrumentu komunikacji. ?    Uruchomienie głosu, tak, aby być bardziej interesującym dla odbiorców.
8. Uzyskanie przez uczestników szkolenia takiego poziomu świadomości funkcjonowania własnego głosu, który doprowadzi do swobodnego nim operowania.   
9. Zintegrowanie grupy i pogłębienie wzajemnego zaufania pomiędzy uczestnikami warsztatu.  
10. Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem.
11. Poznanie procesu komunikacji, po to, aby umiejętnie przekazywać informacje, prowadzić rozmowy, funkcjonować w zespołach i przekonywać do swoich racji.

 

Program:

1.Ćwiczenia integracyjno-poznawcze
Ogólne cele:
– Pokonywanie barier komunikacyjnych.
– Pogłębianie relacji pomiędzy uczestnikami szkolenia.
– Budowanie pomostu pomiędzy zawodowymi i prywatnymi celami uczestników.
– Budowanie poczucia stabilności i bezpieczeństwa w pracy.

2. Doskonalenie umiejętności wywierania wpływu
– Wypowiedź jako działanie: kontekst i skutek.
– Obrona przed nieuczciwymi wybiegami w dyskusji.
– Podstawowe reguły wywierania wpływu na odbiorcę.
– Perswazja w wypowiedzi, prezentacji i autoprezentacji.
– Jak wykorzystać i uruchomić własną ekspresję w celu uzyskania zamierzonego efektu.
– Umiejętność panowania nad ciałem i głosem jako determinant sukcesu.

3.Głos jako narzędzie ekspresji
Praktyczna część warsztatu koncentrować się będzie wokół:
– Poznania możliwości i skali własnego głosu.
– Jak używać głosu, tak aby usprawnić codzienną komunikację.
– Jak różnicować wysokość głosu, tak aby słuchacze chcieli nas słuchać i dobrze rozumieli nasz komunikat
– Jak zmieniać tempo mówienia oraz dostosowywać je do sytuacji
– Jak dostosowywać barwę głosu do wypowiadanej treści
– Jak uzyskać odpowiednią siłę głosu
– Jak pracować nad intonacją tak, aby brzmieć pewnie i przekonywująco

Uczestnicy poprzez wykonywane ćwiczenia nauczą się  uruchamiać głos, tak aby być bardziej interesującym i wiarygodnym dla odbiorców, czyli:
– Uzyskają świadomości własnych błędów artykulacyjnych (ćwiczenia dykcyjne).
– Nauczą się co zrobić, aby głos ?nie drżał? i uzyskał odpowiednią do sytuacji i otoczenia ?donośność? (ćwiczenia z emisji głosu).
– Uzyskają taki poziomu świadomości funkcjonowania własnego głosu, który doprowadzi do swobodnego nim operowania.

4. Komunikacja niewerbalna
– Czym jest mowa ciała i jakie niewerbalne znaki odbieramy?
– Jak mowa ciała zdradza emocje i myśli
– Pochodzenie sygnałów niewerbalnych
– Uniwersalne gesty
– Czy można oszukać mowę ciała?
– Ruch ciała jako przekaźnik uczuć i myśli  – poszerzenie zasobu znaków komunikacji kinetycznej oraz rozszerzenie pola ich działania (jak różnorodnie używać gestów)
– Reguły mowy ciała, ich znaczenie i oddziaływanie w określonych sytuacjach Jaki wpływ ma dostrojenie/dostosowanie się do rytmu i tempa drugiej osoby podczas kontaktu interpersonalnego

Tematyka ćwiczeń:
– Ćwiczenia likwidujące zahamowania w posługiwaniu się mową ciała,
– Ćwiczenia w odbieraniu mowy ciała,
– Ćwiczenia zapoznające z gestykulacją,
– Ćwiczenia uświadamiające podział ról,
– Ćwiczenia komunikacji ruchowej.  

5.Skuteczna prezentacja
– Siła słowa, gestu i ekspresji w pozyskaniu i utrzymaniu uwagi słuchaczy
– Dostosowanie prezentacji do potrzeb odbiorców/wyznaczanie roli audytorium.
– Wykorzystanie zdobytych umiejętności w docieraniu do 3 kanałów odbioru informacji ? wzrokowego, słuchowego i kinestetycznego.
– Pokonywanie barier przy prowadzeniu prezentacji. Metody radzenia sobie z tremą przed wystąpieniem.


Metody:

Szkolenia prowadzone są aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom zrozumieć, doświadczyć i ćwiczyć wybrane umiejętności.
Wybrane metody używane podczas szkolenia:
? krótkie ćwiczenia (gry, mini symulacje) wprowadzające w poszczególne etapy i tematy szkolenia;
? krótkie wykłady, wprowadzające i podsumowujące zagadnienia, systematyzujące pojęcia;
? analizy przypadków ? dyskutowane w małych grupach;
? scenki ćwiczące umiejętności, rejestrowane kamerą a następnie
? plenarne dyskusje grupowe analizujące kryteria działań i ich możliwe konsekwencje;
? dłuższe symulacje integrujące szereg umiejętności;
? krótkie ćwiczenia zabawowe, integrujące, odprężające i rozluźniające atmosferę.

 

Czas trwania szkolenia: 6  godzin dydaktycznych

 

Prowadzący: 

reżyser teatralny, wykładowca praktyki i teorii teatralnej oraz trener szkoleń i warsztatów z zakresu, emocji głosu, integracji, perswazji, komunikacji interpersonalnej, rozwoju osobistego, autoprezentacji, umiejętności teatralnych. Prowadzi szkolenia, których odbiorcą są firmy reklamowe (MARS Polska) oraz firmy konsultacyjno – szkoleniowe (Benefaktor Group, IDES Consultans Polska, BBDO Warszawa, Szkolenia-Łódź, KM Studio), a także takie grupy zawodowe jak menadżerowie, nauczyciele, pedagodzy, lektorzy.