Konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni.

 

Cele:

Celem nadrzędnym  jest nabycie przez uczestników podstaw wiedzy i umiejętności z zakresu konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów, metod skutecznej komunikacji i pokonywanie barier ją zakłócających. Cel nadrzędny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów operacyjnych związanych z wykształceniem umiejętności prawidłowego komunikowania się, zalet asertywnego wyrażania potrzeb i emocji, otwartości w odbiorze komunikatu oraz nieagresywnych negocjacji.

 

Program:

1.        Definiowanie pojęć kluczowych.

2.        Rola diagnozy w   konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów.

3.        Agresja, złość, gniew, frustracja – najczęstsze źródła sytuacji konfliktowych.

4.        Rola emocji w skutecznej komunikacji- trenowanie umiejętności panowania nad emocjami.

5.        Kształtowanie postawy  JA OK – TY OK  na podstawie teorii Harrisa.

6.        Komunikat typu  ?Ja? w procesie komunikowania- rozwijanie świadomości siebie oraz poczucia własnej wartości.

7.        Techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się:

 • parafrazy i klaryfikacje jako techniki aktywnego słuchania,
 • sztuka zadawania pytań,
 • stosowanie reguły wzajemności.

8.      Autoanaliza własnego stylu komunikowania się.

9.      Zasady i metody pomocne w rozwiązywaniu konfliktu.

 • podstawy empatii i myślenia dywergencyjnego ? umiejętność spojrzenia na sytuację z punktu widzenia oponenta,
 • identyfikowanie problemu z osobą, jako przyczyna eskalacji konfliktu,
 • podstawy prawidłowego prowadzenia negocjacji, dzięki którym osiąga się pożądane efekty,
 • rola mediatora, jako bezstronnej osoby umożliwiającej porozumienie,
 • pomoc arbitra, którego postanowienia będą respektowały obie strony konfliktu.

 

Metody:

Wykład, dyskusja, pogadanka, warsztat, praca w grupach i podgrupach, oraz  poznawczo-behawioralnych:

 • modelowanie ? prezentowanie właściwych zachowań przez trenera na zajęciach,
 • odgrywanie ról ? przetrenowanie prezentowanej umiejętności przez uczestników,
 • udzielanie informacji zwrotnej ? omówienie przetrenowanej umiejętności pod kątem zachowań modelowych,
 • generowanie i transfer ? przeniesienie i zastosowanie nabytych umiejętności w życiu codziennym.

 

Prowadzący:

Pedagog, trener umiejętności społecznych, trener treningu zastępowania agresji, doradca zawodowy. Doświadczenie zawodowe związane z działalnością naukową i wykładową, prowadzeniem szkoleń z zakresu kształcenia kadr, oraz przeznaczonych dla odbiorców końcowych. Działalność naukowa -obszary eksploracji badawczych wyznaczają paradygmaty pedagogiki społecznej i pedagogiki medialnej, szczególnie w obrębie zachowań agresywnych uczniów w wieku gimnazjalnym.

Prowadzenie szkoleń z zakresu kształcenie kadr przeznaczonych dla- nauczycieli, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, pracowników i funkcjonariuszy służby więziennej, kuratorów społecznych  i zawodowych pionu karnego i rodzinnego, pracowników instytucji pomocy społecznej. Praca z odbiorcą  końcowym: -dziećmi i młodzieżą sprawiającymi problemy dydaktyczno- wychowawcze, rodzicami w zakresie treningów kompetencji wychowawczych, osadzonymi w zakładzie karnym (odbywającymi karę pozbawienia wolności za czyny związane ze stosowaniem  przemocy w rodzinie, mający doświadczenia związane z nadużywaniem alkoholu i narkotyków, zdiagnozowane upośledzenie umysłowe bądź niepsychotyczne zaburzenia psychiczne),  osobami wykluczonymi bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym (podopieczni ośrodków pomocy społecznej, byli więźniowie), osobami usamodzielnianymi z rodzin zastępczych i domów dziecka.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.