Konstruktywne rozwiązywanie problemów ujawnionych w wyniku ewaluacji pracy szkoły

Adresaci szkolenia: 

Nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych.

 

Cele: 

Uczestnik w wyniku zajęć:

1.      Uświadamia sobie konieczność ciągłego badania rzeczywistości szkolnej.

2.      Rozumie wagę pozyskiwania odpowiednich informacji dla podejmowania działań służących podnoszeniu jakości pracy szkoły.

3.      Potrafi wskazać źródła informacji przy badaniu określonego obszaru.

4.      Potrafi opracować procedurę postępowania w określonej sytuacji badawczej.

5.      Zna techniki twórczego rozwiązywania problemów.

6.      Rozumie rolę współpracy w zespołach nauczycielskich przy rozwiązywaniu problemów.

7.      Potrafi wdrożyć do praktyki szkolnej wypracowane rozwiązania.

 

Program: 

1.      Analiza podejmowanych w szkole/placówce ewaluacji i jej wyników (opisanie celów ewaluacji, kryteria ewaluacji a pozyskane wyniki, stawianie pytań badawczych).

2.      Ujawnianie problemów życia szkolnego i ich hierarchizowanie (koncepcja pracy szkoły i jej realizacja, uwarunkowania lokalne i możliwość wpływu na jakość współpracy).

3.      Analizowanie przyczyn zaistniałych problemów (jakościowe metody analizy danych, wzmocnienie pracy zespołowej).

4.      Planowanie działań służących jakości pracy szkoły (opisanie sposobów monitorowania działań, ustalenie kryteriów oceny skuteczności podejmowanych działań).

 

Metody:

Zajęcia warsztatowe.

 

Prowadzący: 

Edukator w zakresie efektywnego zarządzania i uczenia się w organizacji, budowania zespołów, doskonalenia komunikacji i budowania kultury organizacyjnej. Pedagog, nauczyciel dyplomowany, były nauczyciel konsultant w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia dla pracowników nadzoru pedagogicznego  wykorzystując swoje doświadczenia z pracy na stanowisku dyrektora i wizytatora. Specjalizuje się w ewaluacji pracy szkoły, roli zawodowej dyrektora i wizytatora oraz w zakresie rozwoju organizacyjnego szkoły. Posiada własne opracowania i raporty z badań jakości pracy szkoły. Prowadzi szkolenia i współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi w ramach organizowanych przez nie Studiów Podyplomowych z Organizacji i Zarządzania. Jest autorką i współautorką programów szkoleniowych realizowanych na zamówienie i wobec określonych potrzeb adresatów m.in. Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Kultury i Urzędów Pracy. Doskonaliła swoje kwalifikacje w Szkole Trenerów SIEĆ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i w Szkole Trenerów Elżbiety Sołtys. Jest członkiem  Kolegium Tutorów, które wdraża system tutoringu we wrocławskich gimnazjach.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.